Nyitra Város adománya az MHGT Könyvtára részére (2021. augusztus 9.)

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Nyitra Város Önkormányzata a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Könyvtára részére adományozta a következő, reprezentatív tudományos kiadványát:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Társaságunk hálás köszönettel fogadja Nyitra Városának nagylelkű adományát, mely egy olyan kiváló, hiánypótló forráskiadvánnyal gyarapította Könyvtárunkat, mely Magyarországon eddig nem volt hozzáférhető. Reméljük, hogy a Nyitra városa iránt érdeklődő Tagtársaink, valamint kutatótársaink, haszonnal fogják forgatni e kötetet, és az további, a városra és térségére irányuló kutatások kiindulópontja és inspirálója lehet.

Az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén, határozatban mondott köszönetet Nyitra Városának a megtisztelő adományért, valamint Timea Galová úrhölgynek, a Város kommunikációs referensének is, akinek munkája révén a könyv eljuthatott Könyvtárunkba.

Book donation by the Town of Nitra for the Research Library of MHGT

We gladly announce, that the Town Council of Nitra (Mestský úrad Nitra), donated the following representative scientific issue, for the Research Library of the Hungarian Society for Heraldry and Genealogy:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Our Society expresses grateful thanks to the Town of Nitra, for their generous donation, by which our Research Library gathered an excellent and important resource publication, which was – until now – hardly available in Hungary. We hope, that our Members and research fellows, who are interested in the history of the Town of Nitra, will benefit from this volume, and hence it will become an inspiration and starting point of new researches, regarding the Region of Nitra.

The Chairmanship of MHGT, on the meeting of 31th August 2021., voted to express its appreciation, to the Town of Nitra, for the honourable donation; and to lady Timea Galová, public relations referent of the Town, for her work, by which the book was dispatched to our Library.


Ďakujeme vám veľmi pekne! – Nagyon szépen köszönjük!


Kivonat a könyv rezüméjéből:

Jelen kiadvány Nyitra város legrégibb, az (1671) 1681–1693. évekből származó városkönyvének a forráskiadása. Ezt a legrégibb városkönyvet 2017-ben fedezték fel, egy eddig ismeretlen és tudományos szempontból kiaknázatlan levéltári fond, a Nyitra Városi Tanács [(1609) 1632–1922 évkörű] iratanyagának rendezése és leltározása folyamán. Ez a levéltári fond elfeledve pihent egészen 2016-ig, a volt járási levéltárban, és azért kivételes, mert egy néhány évtizeden keresztül (1960-tól!) a szlovák történészek között terjedő téves híresztelés szerint, a nyitrai városi levéltár 1918. előtti anyaga nem maradt fenn, és „az 1950-es évek papírgyűjtései során végérvényesen elpusztult.” Ennek a téves szóbeszédnek az volt a következménye, hogy a levéltári fond iratait eddig még senki sem használta fel a város történelmének kutatásánál. Így Nyitra város régebbi, 16–19. századi történelmét csupán másodlagos források alapján rekonstruálták, ezek azonban nem pótolhatták a városi levéltárban lévő eredeti iratok értékét és adatbőségét.

Az eddigi próbálkozások a város 16–18. századi történelmének feltárására csupán részleges eredménnyel járhattak, és a közigazgatásról, társadalomról, gazdaságról, városfejlődésről és helyrajzi viszonyokról alkotott képünk homályos volt.

Jelen kiadványban a szerző nemcsak magával a városkönyvvel foglalkozik, melynek közlése a mű fő részét képezi, hanem a bevezető tanulmányokban feltárja annak történelmi összefüggésrendszerét is. Az első három fejezetben felvilágosít Nyitra város „újonnan fölfedezett” levéltárának összetett történelmi sorsáról (mára az egykori városi levéltárnak csak töredéke maradt fenn); majd bemutatja a városkönyvet, annak tartalmát, nyelvezetét és a kiadás elveit; végül pedig magával a város 17. századi történelmével, elöljáróival és igazgatásával foglalkozik, vagyis a városkönyv keletkezésének korszakával. A művet név-, hely- és tárgymutató egészíti ki.

A kiadott jegyzőkönyv Nyitra városának legrégibb, 1681–1693. között vezetett hivatalos könyve. Ezzel kezdődik a városi jegyzőkönyvek sorozata, mely egészen 1922-ig tart. A városi protokollum bejegyzései, tartalmi szempontból meglehetősen egyhangúak, többnyire a város lakói között végbement vagyoni ügyleteket (házak, telkek, üzletek adásvétele, elzálogosítása, cseréje) rögzíti, Nyitra-Alsóváros (ill. elvétve Felsőváros) vonatkozásában.

A kötet kísérőtanulmányai és jegyzetapparátusa szlovák nyelvű; a forráskiadás a jegyzőkönyv eredeti (magyar) nyelvét és írásmódját tükrözi.

A kiadvány jelképes célja, hogy Nyitra város történetkutatásában egy új korszak nyitányául szolgáljon.

Excerpt from the summary of the book:

This book is a professional edition of the oldest town-book of the Town od Nitra from years (1671) 1681 to 1693, which was discovered in 2017 during organizing and stocktaking of the previously unknown and scientifically unused archive fund called Municipality of Nitra Town from years (1609) 1632 to 1922. The existence of this professionally unused archive fund, which rested forgottenly until 2016, in the former district archive, is exceptional, because according to a piece of misleading information, that was widespread amongst Slovakian historians for a few decades (after 1960), the documents belonging to the Archive of Town Nitra, to the year 1918, were „irretrievably destroyed by the paper harvesting actions of the 1950’s.” This erroneous rumor has lead to the fact, that none of the writings of the archival fund have ever been used during the researches on the history of the Town. The older (16th to 19th) history of the Town therefore was reconstructed from secondary sources, which could not stand for the informative value and fullness of the Town Archive.

Previous attempts to reconstruct the the urban history of the town in the 16th to 18th centuries were therefore incomplete, especially in sight of public administration, sociology, economy, urban development, and topography.

In this book, besides the edition of the town-book itself, which is the main part, the author uncovers its system of historical relationships as well, in his accompanying studies. In the three introductory chapters (scientific studies), the author explains the complex historical fate of the „rediscovered” Town Archive of Nitra (which until now remains a torso, since many documents are still missing); then discusses the content and language of the protocol, with the principles of the scientific edition; and finally, describes the development, elites and administration of the 17th century Town of Nitra, i. e. at those times when the town-book was written. The work is supplemented by a register of names, places and objects.

The protocol, which is published, is the oldest official town-book of Nitra, that was written between 1681 and 1693. It is a starting piece of a series of municipality protocols, leading to 1922. From the content point of view, the protocol is quite monotonous, mostly recording property transfer cases (sales, purchases, forfeits and exchanges) between townsmen, related to their real estates (houses, lands, shops), in the Lower Town of Nitra (and sporadically in the Upper Town).

The accompanying studies and annotations of the book are in Slovakian; the historical resource edition of the protocol represents its original (Hungarian) language and writing style.

The symbolic objective of the book is, to be an opening work of a new epoch in the historical studies regarding the Town of Nitra.

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok)