Nyitra Város adománya az MHGT Könyvtára részére (2021. augusztus 9.)

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy Nyitra Város Önkormányzata a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Könyvtára részére adományozta a következő, reprezentatív tudományos kiadványát:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Társaságunk hálás köszönettel fogadja Nyitra Városának nagylelkű adományát, mely egy olyan kiváló, hiánypótló forráskiadvánnyal gyarapította Könyvtárunkat, mely Magyarországon eddig nem volt hozzáférhető. Reméljük, hogy a Nyitra városa iránt érdeklődő Tagtársaink, valamint kutatótársaink, haszonnal fogják forgatni e kötetet, és az további, a városra és térségére irányuló kutatások kiindulópontja és inspirálója lehet.

Az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén, határozatban mondott köszönetet Nyitra Városának a megtisztelő adományért, valamint Timea Galová úrhölgynek, a Város kommunikációs referensének is, akinek munkája révén a könyv eljuthatott Könyvtárunkba.

Book donation by the Town of Nitra for the Research Library of MHGT

We gladly announce, that the Town Council of Nitra (Mestský úrad Nitra), donated the following representative scientific issue, for the Research Library of the Hungarian Society for Heraldry and Genealogy:

Peter Keresteš: Najstarsia kniha mesta Nitry 1681–1693
Pramenná edícia najstaršej zachovanej mestskej knihy so štúdiami k starším dejinám mesta
(Vydalo Mesto Nitra, Nitra, 2018.)
ISBN 978-80-972662-5-7

Our Society expresses grateful thanks to the Town of Nitra, for their generous donation, by which our Research Library gathered an excellent and important resource publication, which was – until now – hardly available in Hungary. We hope, that our Members and research fellows, who are interested in the history of the Town of Nitra, will benefit from this volume, and hence it will become an inspiration and starting point of new researches, regarding the Region of Nitra.

The Chairmanship of MHGT, on the meeting of 31th August 2021., voted to express its appreciation, to the Town of Nitra, for the honourable donation; and to lady Timea Galová, public relations referent of the Town, for her work, by which the book was dispatched to our Library.


Ďakujeme vám veľmi pekne! – Nagyon szépen köszönjük!


Kivonat a könyv rezüméjéből:

Jelen kiadvány Nyitra város legrégibb, az (1671) 1681–1693. évekből származó városkönyvének a forráskiadása. Ezt a legrégibb városkönyvet 2017-ben fedezték fel, egy eddig ismeretlen és tudományos szempontból kiaknázatlan levéltári fond, a Nyitra Városi Tanács [(1609) 1632–1922 évkörű] iratanyagának rendezése és leltározása folyamán. Ez a levéltári fond elfeledve pihent egészen 2016-ig, a volt járási levéltárban, és azért kivételes, mert egy néhány évtizeden keresztül (1960-tól!) a szlovák történészek között terjedő téves híresztelés szerint, a nyitrai városi levéltár 1918. előtti anyaga nem maradt fenn, és „az 1950-es évek papírgyűjtései során végérvényesen elpusztult.” Ennek a téves szóbeszédnek az volt a következménye, hogy a levéltári fond iratait eddig még senki sem használta fel a város történelmének kutatásánál. Így Nyitra város régebbi, 16–19. századi történelmét csupán másodlagos források alapján rekonstruálták, ezek azonban nem pótolhatták a városi levéltárban lévő eredeti iratok értékét és adatbőségét.

Az eddigi próbálkozások a város 16–18. századi történelmének feltárására csupán részleges eredménnyel járhattak, és a közigazgatásról, társadalomról, gazdaságról, városfejlődésről és helyrajzi viszonyokról alkotott képünk homályos volt.

Jelen kiadványban a szerző nemcsak magával a városkönyvvel foglalkozik, melynek közlése a mű fő részét képezi, hanem a bevezető tanulmányokban feltárja annak történelmi összefüggésrendszerét is. Az első három fejezetben felvilágosít Nyitra város „újonnan fölfedezett” levéltárának összetett történelmi sorsáról (mára az egykori városi levéltárnak csak töredéke maradt fenn); majd bemutatja a városkönyvet, annak tartalmát, nyelvezetét és a kiadás elveit; végül pedig magával a város 17. századi történelmével, elöljáróival és igazgatásával foglalkozik, vagyis a városkönyv keletkezésének korszakával. A művet név-, hely- és tárgymutató egészíti ki.

A kiadott jegyzőkönyv Nyitra városának legrégibb, 1681–1693. között vezetett hivatalos könyve. Ezzel kezdődik a városi jegyzőkönyvek sorozata, mely egészen 1922-ig tart. A városi protokollum bejegyzései, tartalmi szempontból meglehetősen egyhangúak, többnyire a város lakói között végbement vagyoni ügyleteket (házak, telkek, üzletek adásvétele, elzálogosítása, cseréje) rögzíti, Nyitra-Alsóváros (ill. elvétve Felsőváros) vonatkozásában.

A kötet kísérőtanulmányai és jegyzetapparátusa szlovák nyelvű; a forráskiadás a jegyzőkönyv eredeti (magyar) nyelvét és írásmódját tükrözi.

A kiadvány jelképes célja, hogy Nyitra város történetkutatásában egy új korszak nyitányául szolgáljon.

Excerpt from the summary of the book:

This book is a professional edition of the oldest town-book of the Town od Nitra from years (1671) 1681 to 1693, which was discovered in 2017 during organizing and stocktaking of the previously unknown and scientifically unused archive fund called Municipality of Nitra Town from years (1609) 1632 to 1922. The existence of this professionally unused archive fund, which rested forgottenly until 2016, in the former district archive, is exceptional, because according to a piece of misleading information, that was widespread amongst Slovakian historians for a few decades (after 1960), the documents belonging to the Archive of Town Nitra, to the year 1918, were „irretrievably destroyed by the paper harvesting actions of the 1950’s.” This erroneous rumor has lead to the fact, that none of the writings of the archival fund have ever been used during the researches on the history of the Town. The older (16th to 19th) history of the Town therefore was reconstructed from secondary sources, which could not stand for the informative value and fullness of the Town Archive.

Previous attempts to reconstruct the the urban history of the town in the 16th to 18th centuries were therefore incomplete, especially in sight of public administration, sociology, economy, urban development, and topography.

In this book, besides the edition of the town-book itself, which is the main part, the author uncovers its system of historical relationships as well, in his accompanying studies. In the three introductory chapters (scientific studies), the author explains the complex historical fate of the „rediscovered” Town Archive of Nitra (which until now remains a torso, since many documents are still missing); then discusses the content and language of the protocol, with the principles of the scientific edition; and finally, describes the development, elites and administration of the 17th century Town of Nitra, i. e. at those times when the town-book was written. The work is supplemented by a register of names, places and objects.

The protocol, which is published, is the oldest official town-book of Nitra, that was written between 1681 and 1693. It is a starting piece of a series of municipality protocols, leading to 1922. From the content point of view, the protocol is quite monotonous, mostly recording property transfer cases (sales, purchases, forfeits and exchanges) between townsmen, related to their real estates (houses, lands, shops), in the Lower Town of Nitra (and sporadically in the Upper Town).

The accompanying studies and annotations of the book are in Slovakian; the historical resource edition of the protocol represents its original (Hungarian) language and writing style.

The symbolic objective of the book is, to be an opening work of a new epoch in the historical studies regarding the Town of Nitra.

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok)

Meghívó közgyűlésre (2021. május 27.)

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. május 27-i rendkívüli közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés online formában, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
(A program használatának leírását, jelen meghívó azon változata tartalmazza, melyet a részvételre jogosult Tisztelt Tagtársaink számára, e-mailben eljuttattunk!)

Időpontja: 2021. május 27. Csütörtök, délután 17 óra 00 perc (17:00).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. május hó 27. napján (Csütörtök), délután 17 óra 10 perc (17:10) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés elhunyt Tagtársainkról.
 2. Elnöki beszámoló.
  Szakmai beszámoló a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok által benyújtott írásbeli beszámoló rövid ismertetése (a Társaság 2020-2021. évi vagyoni helyzete, elvégzett feladatok). A 2021. évi tagrevízió tapasztalatai.
  A 2021. évi költségvetési terv (mely tartalmazza a NEA működési pályázaton nyert összeg felhasználásának tervezetét is) és a 2020. évi egyszerűsített beszámoló előterjesztése, jóváhagyásra.
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója.
  Írásbeli jelentés előterjesztése a 2020. tárgyév költségvetésének teljesítéséről, a Társaság gazdálkodásáról, valamint a működés jogszerűségéről.
 5. Az Alapszabály-módosítási tervezet áttekintése.
  Az Elnökség előterjeszti az Alapszabály leendő módosításához készített szövegtervezetét, annak aktuális állapotában, a Közgyűlés általi véleményezésre.
  (FIGYELEM: A napirendi pontnak nem tárgya az Alapszabály módosítása, csak a módosítási tervezet már elkészült és az Elnökség által már elfogadott részleteiről, ill. a tervezet lehetséges továbbfejlesztéséről lesz szó. Az Alapszabály-módosítás elfogadására a következő években, valamely rendes körülmények között megtartott Közgyűlésen kerülhet sor, a tervezet megfelelő véglegesítését követően.)
 6. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk, mely során feljegyezzük minden résztvevő nevét és lakcímét.

Felhívjuk Tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az ülésről (a jegyzőkönyv elkészítésének érdekében, a jelenlévők beleegyezése esetén), teljes terjedelmében, hangfelvétel készülhet; továbbá, hogy az ülésen (az eddigi, személyes jelenléttel tartott Közgyűlések gyakorlatával megegyező módon), technikai okokból, a nyílt szavazás lesz a preferált döntéshozási mód.

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Kiegészítő információk:

A rendkívüli közgyűlés, az ülést megelőzően lehetőleg 15 nappal, kizárólag a Tagok elektronikus levelezési címére küldött meghívóval, összehívható. [Vö. Alapszabály, 6. §. 6.1 (13) pont.]

A rendkívüli közgyűlés napirendjére kizárólag azon pontokat vettük föl, melyek a Társaság jogszerű működtetése szempontjából elengedhetetlenek, illetve amelyek tárgyalása jelen helyzetben indokolt.

A Közgyűlés megtartásának módját az 502/2020. (XI. 16.) számú kormányrendelet rendelkezéseivel összhangban állapítottuk meg.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges. A meghatalmazást elektronikus formában, a Társaság központi e-mail címére kell eljuttatni: mhgt2009@gmail.com

Ugyanezen a címen várjuk az esetleges napirend-kiegészítési javaslatokat is.

Kérjük, hogy ha valakinek az ülésen való részvétel technikai részleteivel kapcsolatban van kérdése, vagy segítségre szüksége, forduljon a pénztárnokhoz: penztarnok.mhgt@gmail.com

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. május 11.)

Felhívás SZJA 1% felajánlásra

Kedves Tagtársaink, Támogatóink, Olvasóink!

Idén is közeledik a személyi jövedelemadó 1% felajánlás rendelkezési határideje (2021. május 20.)!

Szeretnénk tisztelettel felkérni weboldalunk minden Kedves Látogatóját, hogy

személyi jövedelemadója civil 1%-ának felajánlásával segítse Társaságunk munkáját!

Adószámunk: 19637028-1-42

Kérjük szépen, hívja fel e lehetőségre mindazok figyelmét is, akik szintén érdeklődnek a Társaság iránt, vagy szeretnék támogatni munkánkat!

A támogatás módjáról részletesebben is olvashat, az SZJA 1% felajánlás oldalon!

Előre is nagyon szépen köszönjük nagylelkű támogatását!

Meghívó elnökségi ülésre (2021. április 12.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. április 12-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. április 12. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Alapszabály-módosítás előkészítése
  A folyó évi rendes Közgyűlés elé terjesztendő alapszabály-módosítási tervezet áttekintése, egyeztetés az előkészítési folyamat állásáról, és az idevágó teendőkről.
 2. Kitüntetési formák
  A Társaság által létrehozható szakmai elismerések megvitatása.
 3. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 4. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. április 6.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. február 25.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. február 25-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. február 25. Csütörtök, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2021. évi NKA pályázat
  A 2021. évben tartandó funerológiai konferencia rendezésére szóló NKA pályázat előkészítése, a regisztrációs folyamat állása.
 2. 2021. évi NEA pályázat
  A pályázati folyamat állása, a nyert 500 ezer forintos összeg felhasználásának tervezése.
 3. 2021. évi költségvetés
  A 2021. tárgyévi költségvetés előzetes tervezetének áttekintése, a nyertes NEA pályázat tükrében.
 4. Székhely(-használat) kérdése
  Az MGHT jelenlegi székhelyének használati kérdései, különös tekintettel az ELTE BTK TI Történelem Segédtudományai Tanszék átszervezésére, és az MHGT Könyvtár elhelyezésére. Székhely-alternatívák és idevágó teendők megfontolása.
 5. Elnöki bélyegző
  Elvi döntés az MHGT új elnöki bélyegzőjének elkészítéséről, kialakításáról.
 6. Adományok, támogatók keresése
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok számbavétele. Elnök úr észrevételei a szponzorok keresésével kapcsolatban.
 7. Könyvelő megbízási díja
  A könyvelő megbízási díjának emelését kérte; az elnökség kialakítja erre vonatkozó álláspontját. A 2020. tárgyévi könyvelés állása.
 8. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 9. Tagrevízió
  A 2021. évi általános tagrevízió állása, további lépései, leendő döntések alapelveinek áttekintése.
 10. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. február 18.)

Szepeskáptalan funerológiája (dr. Pandula Attila virtuális előadása, 2021. január 28.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, dr. Pandula Attila, a Társaságban hagyományos évad-nyitó elnöki előadását, a koronavírus-járvány folytán, ezúttal rendhagyó módon, jelen Internetes közlemény formájában tartja meg;

A Szepeskáptalanban található Szent Márton székesegyház funerológiai emlékei

címmel.

Az előadás szövege PDF formátumban letölthető ITT!

Az előadás diasora (prezentáció) PDF formátumban letölthető ITT!

Az alábbiakban közöljük az előadás szövegét, ízelítőt adva a képanyagból is:

dr. Pandula Attila: A Szepeskáptalanban található Szent Márton székesegyház funerológiai emlékei
(„Pandémiás” előadás a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságban, 2021. január 28.)

Először 15 éves koromban, 1970-ben jártam Szepeskáptalanban. Igen nagy hatást gyakorolt rám a félreeső helyen, igen nagy mértékben megőrződött ősi egyházi intézmény. Az épületek, a berendezések, a felszerelések, a könyvtár, a levéltár. Már ekkor megragadtak a heraldikai és funerológiai vonatkozások. Nagyon tetszettek a székesegyház harangjai is.

Pályám során, sokszor voltam e helyszínen kutatni. Különféle – vonatkozó – eredményeket publikáltam is. Legutoljára, még a „pandémiás” 2020-as év augusztusában is, módom nyílt egy rövid kutatóútra, éppen funerológiai témában.

A szepeskáptalanbeli Szent Márton székesegyház helyén, már a 12-13. században is állt egy – monumentális – román stílusban épült templom. Ennek maradványai, részben a mai templomba beépítve, részben annak a helyén, ma is megtalálhatók.

A ma is álló, késő gótikus épület a 15. század második felében épült. E század legvégén készült teljesen el. Az épületen, a 16. és a 18. században is folytak munkálatok. Belső berendezése is folyamatosan alakult. A székesegyház mai alakját a 19. század második felében nyerte el, az akkori nagyszabású restaurálás során. A 20-21. század fordulóján is voltak jelentős restaurálási, feltárási munkálatok a székesegyházban.

Eredetileg a szepesi káptalan székhelyeként szolgált a komplexum. 1777-ben, az akkori egyházszervezeti reform során kialakított (szepesi) püspökség székhelye lett.

A templom, illetve közvetlen környezete, a kezdetektől temetkezési célokat is szolgált. Itt nyugszanak az itteni egyházi közösség vezetői, tagjai; valamint a kegyúri családokhoz tartozó, ill. az egyházi intézmény munkájában közreműködő világi személyek is.

A magyar emlékanyagban kiemelkedő helyszín a Szapolyai család kápolnája. Ez, külföldi előképek alapján, a 15. század legvégén épült. Eredetileg itt nyugodott pl. Szapolyai Imre († 1487.), Szapolyai István († 1499.), illetve utóbbi felesége: Tescheni Hedvig (a Piast uralkodóház oldalágából, † 1521.). Maguk a maradványok nem maradtak fenn, azonban a két Szapolyai tumbájának fedele ma is tanulmányozható. A mérvadó művészettörténeti kutatás ezeket az emlékeket tartja a korabeli magyar funerológiai kultúra legértékesebb emlékeinek.

A Szent Márton székesegyház belső terében különféle síremlékek maradtak fenn. Ezek a 15. század legvége és a 18. század eleje között itt eltemetett személyek emlékét őrzik. Döntően egyházi személyek, szepesi prépostok, a szepesi vár egyes kapitányai, kiemelkedő (helybeli) nemesek emlékét, különféle típusokba sorolható síremlékek őrzik. Említhető pl. Backa Gábor prépost († 1493.). Váraljai Szaniszló (pécsi püspök, szepesi prépost, † 1548.) síremléke átalakítva maradt fenn. Teubler György lőcsei szenátor felesége: Viti Mária († 1597.), továbbá Pethe Márton prépost († 1605.) szintén itt nyugszik. Balogh Miklós (csanádi, majd váci püspök, prépost, † 1718.) síremléke is fennmaradt.

A Szent Márton székesegyház belső terében kiemelkedő mortuáriumok is fennmaradtak. Ezekből eredetileg még több is volt, de legkésőbb a 19. század során ezek egy része elkallódott. Ma is tanulmányozható a Szapolyai család mortuáriuma. (Ez egy jellegzetes, sziléziai-német halotti címerpajzs, 1500. körül készülhetett.)
Rákóczi Pál († 1626.), bethlenfalvi gróf Thurzó Ádám († 1645.), gróf Erdődy Ádám († 1668.), gróf Csáky István († 1670.) és gróf Csáky (VIII.) István mortuáriumai is kiemelkedő darabok.

A székesegyház alatt különféle kriptákat alakítottak ki. A korabeli általános gyakorlatnak megfelelően, ezeket időről-időre kiürítették. Az emberi maradványokat osszáriumban helyezték el. Ezt követően újra temetkeztek a sírboltokba, ám egyes kriptákat, megteltük után, véglegesen elfalaztak. E kripták döntő része a kutatás számára ismeretlen, nem elérhető. Ezeket a részleteket még a restaurálások, feltárások sem érintették.

Más kriptákat viszont a kora újkorban alakítottak ki, itt is érvényesült az előbbi gyakorlat is, de ezeket még a 20. század közepéig is használták. Tehát az 1918-as államfordulat után is temetkeztek ezekbe.

A Szapolyai kápolna alatti kripta mai formájában a 17. század közepén alakult ki. Eredetileg az itt működő jezsuita rend tagjainak temetkezési helye volt. E rend távozását (1773.) követően, elsősorban a káptalanban szolgáló papi személyek temetkezési helye lett. Időnként a káptalanban, ill. püspökségnél szolgálatokat ellátó nemesi személyeket is ide temették. Ma 28 személy sírja található meg, közülük Nemessányi Teréziát említhetjük.

Az ún. kanonoki kripta, másnéven fő- vagy központi kripta 1728-ban került kialakításra. Itt is, a korabeli általános gyakorlatnak megfelelően, falfülkékbe temették az elhunytakat. Itt egyházi méltóságok, így püspökök, segédpüspök, nagyprépost, kanonokok nyugszanak. E sírboltot egészen a 20. század második feléig használták.

Ezen kripta esetében megjegyzendő, hogy egyes halottakat itt is kihantoltak, majd helyükre újra temetkeztek. A sírhelyeket esetenként kronologikusan, máskor azonban ettől teljesen eltérően töltötték be. A mai állapot szerint 69 személy nyugszik ebben a kriptában. Megemlíthetők pl. Révay József († 1806.) és Zábojszky László († 1870.) szepesi püspökök, Késmárszky Roman nagyprépost († 1880.), továbbá a kanonokok közül pl. Mattyasovszky István († 1815.), Klinkovszky József († 1832.), Marczinkó József († 1837.), Hradszky József († 1904.), Baron Michael († 1963.).

A Csáky család kriptája: 1639-től e família viselte Szepes vármegye „örökös főispánságát”. A család egyes tagjait korábban ugyancsak a templom területén, de ma már ismeretlen helyen helyezték örök nyugalomra. A családi kriptát 1728-ban alakították ki. Ezen a temetkezési helyen, falfülkékben csak néhány személyt helyeztek el. Megjegyzem, hogy a család más helyszíneken, így pl. Szepesmindszenten is temetkezett. Az itt eltemetett családtagok közül megemlíthető pl. Csáky Ferenc, Csáky István, Csáky Emánuel († 1829.), utóbbi felesége: Szirmay Anna († 1836.), valamint Csáky György († 1788.).

1989-ben (az akkori Csehszlovákiában) ebben a kriptában emléktáblát helyeztek el, az itt nyugvók tiszteletére.

A templom falában is láthatók (másodlagos és harmadlagos elhelyezésű) préposti síremlékek, sírfedlapok. Ezek nyilvánvalóan egy korábbi gyakorlat emlékei, minthogy Krivánszky Mátyás († 1678.) és Magunyay András († 1687.) az itteni prépostság tagjai voltak. Láthatóan „uniformizált”, elegáns síremlékek alatt nyugodtak. Az ezeken található dombormű egyik mezejében – koszorúba foglalva – kelyhet ábrázoltak, nagyméretű ostyával, a másik mezőben pedig nemesi címerük szerepelt.

A templom körül különböző időszakokban, folyamatosan történtek temetkezések, és itt időről-időre régészeti feltárások is folytak.

Napjainkban a „káptalani város” egy távolabbi pontján alakítottak ki egy modern temetőt, az itteni egyházi személyek eltemetésére.

Meghívó elnökségi ülésre (2020. december 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. december 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Skype kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2020. december 9. Szerda, délután 18 óra (18:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 2. A 2021. évi MHGT konferencia-pályázat előkészítése
  A 2021. évben tartandó MHGT konferencia témájának, koncepciójának megbeszélése, a jövő évi NKA pályázat előkészítéseként.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. november 30.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. november 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. november 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. november 9. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. NEA pályázat
  A 2021. tárgyévre benyújtandó működési pályázat részleteinek kidolgozása.
 2. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Weboldal
  A régi weboldal megszüntetésével, és az új weboldal fenntartásával kapcsolatos döntések.
 4. Adományok
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok (SZJA 1%, könyv, eszköz) számbavétele.
 5. Harmath Arisztid temetése
  A részvétel módjának megbeszélése.
 6. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását. Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági rendelkezésekre való tekintettel, kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy az ülésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Azon tagtársaink számára, akik egészségi okokból nem tudnak részt venni az ülésen, lehetőséget biztosítunk az elektronikus részvételre, a Skype kommunikációs alkalmazáson keresztül.
Aki ilyen formában kíván részt venni az ülésen, legyen kedves azt előzetesen, e-mailben jelezni, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. október 30.)

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság virtuális konferenciájára (2020. október 24.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) korábban 2020. október 24-ére tervezett rendezvénye, a

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferencia

ezúttal, a koronavírus járvány miatt, virtuális formában kerül megrendezésre.

A virtuális forma azt jelenti, hogy az előadók prezentációikat az SFS honlapján, PDF formátumban közzé teszik. Az ily módon bárki által letölthető és megtekinthető prezentációkkal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődők elküldhetik az előadó e-mail címére, mely a honlapon, a prezentációk mellett fel lesz tüntetve. Az előadók ezt követően válaszolni fognak a kérdésekre.

A részvétel módjával kapcsolatos leírás (szlovák nyelven) olvasható az SFS oldalán.

A rendezvény a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferencia előadásai:

 1. Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
  dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)
 2. I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
  prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)
 3. Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
  prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)
 4. A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
  Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)
 5. A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
  dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)
 6. Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
  Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)
 7. A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
  Demeter Márton (MHGT, Budapest)
 8. A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
  Vladimír Považan (SFS, Privigye)
 9. A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
  Péri Ákos (MHGT, Budapest)

Meghívó az MTCSE 2020. II. félévi előadásaira

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2020. második félévi előadásaira:

2020. október 12. Hétfő. (18:00)

Reinisch Egon: „A Rákóczi szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc harctéri sikerességének összehasonlítása”

2020. október 26. Hétfő. (18:00)

Biszak Sándor: Az Arcanum Adatbázis, Magyarország legnagyobb digitális archívuma.

FIGYELEM!
Ez az előadás a koronavírus-helyzetre való tekintettel ELMARAD:
2020. december 14. Hétfő. (18:00)

Fábry Kornél: Az Eucharisztikus Világkongresszusról.

Az MTCSE ezen előadásai a Szent István Bazilika közösségi termében, 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre. A pontos cím: 1051. Budapest, Szent István tér 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felől, a Bazilika hátsó ajtaján).

Biztonsági intézkedések:

Kérjük, hogy aki a koronavírus tüneteit észleli magán, ne jöjjön el! A rendezvényen maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy rendezvényeinken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeinken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Lehetőség van utólag természetesen kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek minden esetben eleget teszünk.