Meghívó elnökségi ülésre (2021. február 25.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. február 25-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. február 25. Csütörtök, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. 2021. évi NKA pályázat
  A 2021. évben tartandó funerológiai konferencia rendezésére szóló NKA pályázat előkészítése, a regisztrációs folyamat állása.
 2. 2021. évi NEA pályázat
  A pályázati folyamat állása, a nyert 500 ezer forintos összeg felhasználásának tervezése.
 3. 2021. évi költségvetés
  A 2021. tárgyévi költségvetés előzetes tervezetének áttekintése, a nyertes NEA pályázat tükrében.
 4. Székhely(-használat) kérdése
  Az MGHT jelenlegi székhelyének használati kérdései, különös tekintettel az ELTE BTK TI Történelem Segédtudományai Tanszék átszervezésére, és az MHGT Könyvtár elhelyezésére. Székhely-alternatívák és idevágó teendők megfontolása.
 5. Elnöki bélyegző
  Elvi döntés az MHGT új elnöki bélyegzőjének elkészítéséről, kialakításáról.
 6. Adományok, támogatók keresése
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok számbavétele. Elnök úr észrevételei a szponzorok keresésével kapcsolatban.
 7. Könyvelő megbízási díja
  A könyvelő megbízási díjának emelését kérte; az elnökség kialakítja erre vonatkozó álláspontját. A 2020. tárgyévi könyvelés állása.
 8. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 9. Tagrevízió
  A 2021. évi általános tagrevízió állása, további lépései, leendő döntések alapelveinek áttekintése.
 10. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. február 18.)

Szepeskáptalan funerológiája (dr. Pandula Attila virtuális előadása, 2021. január 28.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke, dr. Pandula Attila, a Társaságban hagyományos évad-nyitó elnöki előadását, a koronavírus-járvány folytán, ezúttal rendhagyó módon, jelen Internetes közlemény formájában tartja meg;

A Szepeskáptalanban található Szent Márton székesegyház funerológiai emlékei

címmel.

Az előadás szövege PDF formátumban letölthető ITT!

Az előadás diasora (prezentáció) PDF formátumban letölthető ITT!

Az alábbiakban közöljük az előadás szövegét, ízelítőt adva a képanyagból is:

dr. Pandula Attila: A Szepeskáptalanban található Szent Márton székesegyház funerológiai emlékei
(„Pandémiás” előadás a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságban, 2021. január 28.)

Először 15 éves koromban, 1970-ben jártam Szepeskáptalanban. Igen nagy hatást gyakorolt rám a félreeső helyen, igen nagy mértékben megőrződött ősi egyházi intézmény. Az épületek, a berendezések, a felszerelések, a könyvtár, a levéltár. Már ekkor megragadtak a heraldikai és funerológiai vonatkozások. Nagyon tetszettek a székesegyház harangjai is.

Pályám során, sokszor voltam e helyszínen kutatni. Különféle – vonatkozó – eredményeket publikáltam is. Legutoljára, még a „pandémiás” 2020-as év augusztusában is, módom nyílt egy rövid kutatóútra, éppen funerológiai témában.

A szepeskáptalanbeli Szent Márton székesegyház helyén, már a 12-13. században is állt egy – monumentális – román stílusban épült templom. Ennek maradványai, részben a mai templomba beépítve, részben annak a helyén, ma is megtalálhatók.

A ma is álló, késő gótikus épület a 15. század második felében épült. E század legvégén készült teljesen el. Az épületen, a 16. és a 18. században is folytak munkálatok. Belső berendezése is folyamatosan alakult. A székesegyház mai alakját a 19. század második felében nyerte el, az akkori nagyszabású restaurálás során. A 20-21. század fordulóján is voltak jelentős restaurálási, feltárási munkálatok a székesegyházban.

Eredetileg a szepesi káptalan székhelyeként szolgált a komplexum. 1777-ben, az akkori egyházszervezeti reform során kialakított (szepesi) püspökség székhelye lett.

A templom, illetve közvetlen környezete, a kezdetektől temetkezési célokat is szolgált. Itt nyugszanak az itteni egyházi közösség vezetői, tagjai; valamint a kegyúri családokhoz tartozó, ill. az egyházi intézmény munkájában közreműködő világi személyek is.

A magyar emlékanyagban kiemelkedő helyszín a Szapolyai család kápolnája. Ez, külföldi előképek alapján, a 15. század legvégén épült. Eredetileg itt nyugodott pl. Szapolyai Imre († 1487.), Szapolyai István († 1499.), illetve utóbbi felesége: Tescheni Hedvig (a Piast uralkodóház oldalágából, † 1521.). Maguk a maradványok nem maradtak fenn, azonban a két Szapolyai tumbájának fedele ma is tanulmányozható. A mérvadó művészettörténeti kutatás ezeket az emlékeket tartja a korabeli magyar funerológiai kultúra legértékesebb emlékeinek.

A Szent Márton székesegyház belső terében különféle síremlékek maradtak fenn. Ezek a 15. század legvége és a 18. század eleje között itt eltemetett személyek emlékét őrzik. Döntően egyházi személyek, szepesi prépostok, a szepesi vár egyes kapitányai, kiemelkedő (helybeli) nemesek emlékét, különféle típusokba sorolható síremlékek őrzik. Említhető pl. Backa Gábor prépost († 1493.). Váraljai Szaniszló (pécsi püspök, szepesi prépost, † 1548.) síremléke átalakítva maradt fenn. Teubler György lőcsei szenátor felesége: Viti Mária († 1597.), továbbá Pethe Márton prépost († 1605.) szintén itt nyugszik. Balogh Miklós (csanádi, majd váci püspök, prépost, † 1718.) síremléke is fennmaradt.

A Szent Márton székesegyház belső terében kiemelkedő mortuáriumok is fennmaradtak. Ezekből eredetileg még több is volt, de legkésőbb a 19. század során ezek egy része elkallódott. Ma is tanulmányozható a Szapolyai család mortuáriuma. (Ez egy jellegzetes, sziléziai-német halotti címerpajzs, 1500. körül készülhetett.)
Rákóczi Pál († 1626.), bethlenfalvi gróf Thurzó Ádám († 1645.), gróf Erdődy Ádám († 1668.), gróf Csáky István († 1670.) és gróf Csáky (VIII.) István mortuáriumai is kiemelkedő darabok.

A székesegyház alatt különféle kriptákat alakítottak ki. A korabeli általános gyakorlatnak megfelelően, ezeket időről-időre kiürítették. Az emberi maradványokat osszáriumban helyezték el. Ezt követően újra temetkeztek a sírboltokba, ám egyes kriptákat, megteltük után, véglegesen elfalaztak. E kripták döntő része a kutatás számára ismeretlen, nem elérhető. Ezeket a részleteket még a restaurálások, feltárások sem érintették.

Más kriptákat viszont a kora újkorban alakítottak ki, itt is érvényesült az előbbi gyakorlat is, de ezeket még a 20. század közepéig is használták. Tehát az 1918-as államfordulat után is temetkeztek ezekbe.

A Szapolyai kápolna alatti kripta mai formájában a 17. század közepén alakult ki. Eredetileg az itt működő jezsuita rend tagjainak temetkezési helye volt. E rend távozását (1773.) követően, elsősorban a káptalanban szolgáló papi személyek temetkezési helye lett. Időnként a káptalanban, ill. püspökségnél szolgálatokat ellátó nemesi személyeket is ide temették. Ma 28 személy sírja található meg, közülük Nemessányi Teréziát említhetjük.

Az ún. kanonoki kripta, másnéven fő- vagy központi kripta 1728-ban került kialakításra. Itt is, a korabeli általános gyakorlatnak megfelelően, falfülkékbe temették az elhunytakat. Itt egyházi méltóságok, így püspökök, segédpüspök, nagyprépost, kanonokok nyugszanak. E sírboltot egészen a 20. század második feléig használták.

Ezen kripta esetében megjegyzendő, hogy egyes halottakat itt is kihantoltak, majd helyükre újra temetkeztek. A sírhelyeket esetenként kronologikusan, máskor azonban ettől teljesen eltérően töltötték be. A mai állapot szerint 69 személy nyugszik ebben a kriptában. Megemlíthetők pl. Révay József († 1806.) és Zábojszky László († 1870.) szepesi püspökök, Késmárszky Roman nagyprépost († 1880.), továbbá a kanonokok közül pl. Mattyasovszky István († 1815.), Klinkovszky József († 1832.), Marczinkó József († 1837.), Hradszky József († 1904.), Baron Michael († 1963.).

A Csáky család kriptája: 1639-től e família viselte Szepes vármegye „örökös főispánságát”. A család egyes tagjait korábban ugyancsak a templom területén, de ma már ismeretlen helyen helyezték örök nyugalomra. A családi kriptát 1728-ban alakították ki. Ezen a temetkezési helyen, falfülkékben csak néhány személyt helyeztek el. Megjegyzem, hogy a család más helyszíneken, így pl. Szepesmindszenten is temetkezett. Az itt eltemetett családtagok közül megemlíthető pl. Csáky Ferenc, Csáky István, Csáky Emánuel († 1829.), utóbbi felesége: Szirmay Anna († 1836.), valamint Csáky György († 1788.).

1989-ben (az akkori Csehszlovákiában) ebben a kriptában emléktáblát helyeztek el, az itt nyugvók tiszteletére.

A templom falában is láthatók (másodlagos és harmadlagos elhelyezésű) préposti síremlékek, sírfedlapok. Ezek nyilvánvalóan egy korábbi gyakorlat emlékei, minthogy Krivánszky Mátyás († 1678.) és Magunyay András († 1687.) az itteni prépostság tagjai voltak. Láthatóan „uniformizált”, elegáns síremlékek alatt nyugodtak. Az ezeken található dombormű egyik mezejében – koszorúba foglalva – kelyhet ábrázoltak, nagyméretű ostyával, a másik mezőben pedig nemesi címerük szerepelt.

A templom körül különböző időszakokban, folyamatosan történtek temetkezések, és itt időről-időre régészeti feltárások is folytak.

Napjainkban a „káptalani város” egy távolabbi pontján alakítottak ki egy modern temetőt, az itteni egyházi személyek eltemetésére.

Meghívó elnökségi ülésre (2020. december 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. december 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Skype kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2020. december 9. Szerda, délután 18 óra (18:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 2. A 2021. évi MHGT konferencia-pályázat előkészítése
  A 2021. évben tartandó MHGT konferencia témájának, koncepciójának megbeszélése, a jövő évi NKA pályázat előkészítéseként.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. november 30.)

Meghívó elnökségi ülésre (2020. november 9.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. november 9-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Pollack terem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2020. november 9. Hétfő, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. NEA pályázat
  A 2021. tárgyévre benyújtandó működési pályázat részleteinek kidolgozása.
 2. Tagfelvétel
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Weboldal
  A régi weboldal megszüntetésével, és az új weboldal fenntartásával kapcsolatos döntések.
 4. Adományok
  Az elmúlt időszakban a Társaság javára tett adományok (SZJA 1%, könyv, eszköz) számbavétele.
 5. Harmath Arisztid temetése
  A részvétel módjának megbeszélése.
 6. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását. Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Kiegészítő információk:

A járványhelyzetre, és az azzal kapcsolatos hatósági rendelkezésekre való tekintettel, kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy az ülésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Arcukat takarják el maszkkal!
 • Lehetőség szerint viseljenek kesztyűt!
 • A jelenléti ívet saját (kék színű) golyóstollukkal írják alá!
 • A teremben egymástól két métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Azon tagtársaink számára, akik egészségi okokból nem tudnak részt venni az ülésen, lehetőséget biztosítunk az elektronikus részvételre, a Skype kommunikációs alkalmazáson keresztül.
Aki ilyen formában kíván részt venni az ülésen, legyen kedves azt előzetesen, e-mailben jelezni, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2020. október 30.)

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság virtuális konferenciájára (2020. október 24.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) korábban 2020. október 24-ére tervezett rendezvénye, a

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferencia

ezúttal, a koronavírus járvány miatt, virtuális formában kerül megrendezésre.

A virtuális forma azt jelenti, hogy az előadók prezentációikat az SFS honlapján, PDF formátumban közzé teszik. Az ily módon bárki által letölthető és megtekinthető prezentációkkal kapcsolatos kérdéseiket az érdeklődők elküldhetik az előadó e-mail címére, mely a honlapon, a prezentációk mellett fel lesz tüntetve. Az előadók ezt követően válaszolni fognak a kérdésekre.

A részvétel módjával kapcsolatos leírás (szlovák nyelven) olvasható az SFS oldalán.

A rendezvény a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferencia előadásai:

 1. Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
  dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)
 2. I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
  prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)
 3. Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
  prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)
 4. A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
  Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)
 5. A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
  dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)
 6. Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
  Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)
 7. A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
  Demeter Márton (MHGT, Budapest)
 8. A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
  Vladimír Považan (SFS, Privigye)
 9. A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
  Péri Ákos (MHGT, Budapest)

Meghívó az MTCSE 2020. II. félévi előadásaira

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2020. második félévi előadásaira:

2020. október 12. Hétfő. (18:00)

Reinisch Egon: „A Rákóczi szabadságharc és az 1848-49-es szabadságharc harctéri sikerességének összehasonlítása”

2020. október 26. Hétfő. (18:00)

Biszak Sándor: Az Arcanum Adatbázis, Magyarország legnagyobb digitális archívuma.

FIGYELEM!
Ez az előadás a koronavírus-helyzetre való tekintettel ELMARAD:
2020. december 14. Hétfő. (18:00)

Fábry Kornél: Az Eucharisztikus Világkongresszusról.

Az MTCSE ezen előadásai a Szent István Bazilika közösségi termében, 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre. A pontos cím: 1051. Budapest, Szent István tér 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felől, a Bazilika hátsó ajtaján).

Biztonsági intézkedések:

Kérjük, hogy aki a koronavírus tüneteit észleli magán, ne jöjjön el! A rendezvényen maszk használata és a védőtávolság betartása kötelező!

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy rendezvényeinken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeinken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Lehetőség van utólag természetesen kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek minden esetben eleget teszünk.

MHGT rendezvények elmaradása

Kiemelt

Tisztelt Tagtársaink!

Sajnálattal jelezzük, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, T. Tagtársaink egészségének megóvása érdekében

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság rendezvényei (felolvasóülések, testületi ülések) további rendelkezésig elmaradnak

illetve elektronikus formában kerülnek megtartásra. Az elektronikus formában megtartandó testületi ülések időpontjáról, valamint a részvétel módjáról T. Tagtársainkat e-mailben és jelen weboldal útján, tájékoztatni fogjuk.

A Társaság felolvasóülésein készült, valamint Tagtársaink által korábbi konferenciákon tartott egyes előadásokról rendelkezésre álló (sajnos, kis számú) videofelvételeket az MHGT YouTube csatornáján, a következő címen tekinthetik (majd) meg:
https://www.youtube.com/channel/UC3iIMl5og1vSvTL73AQS_LA

Tisztelt Tagtársaink megértését előre is megköszönve, és jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 21.)

Beszámoló az MTCSE konferenciájáról (2020. szeptember 18.)

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, 2020. szeptember 18-án, Pénteken, 16:00 órai kezdettel konferenciát tartott,

A magyar történelmi családok Trianon tükrében

címmel. (A rendezvény meghívóját lásd korábbi közleményünkben.)

Az eseményre patinás helyszínen, a Pest Megyei Kormányhivatal Török Ignác termében – az egykori Vármegyeháza dísztermében – került sor; a szervezői feladatokat az egyesület korábbi elnöke, br. Riedel Loránd vállalta el.

A kép forrása: Nobilitas.hu

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott köszöntő szavai után gr. Zichy Pál, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnöke nyitotta meg a konferenciát. Tekintettel a koronavírus okozta bonyodalmakra – a meghirdetett programtól eltérően – Habsburg-Lotharingiai József Károly fhg., a Vitézi Rend főkapitánya nem tudott részt venni a konferencián, így helyette dr. Kóczy T. László képviselte a rendet, és tartott előadást annak történetéről.

Ezt követően „Alapítók, mecénások, reformerek. A magyar történelmi családok teremtő tevékenysége a Balaton vidékén” címmel tartott előadást dr. Kovács Emőke, a Gulág Alapítványt képviselve.

Majd pedig dr. gr. Zichy Mihály, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos munkatársa, a Magyar Történelmi Családok Egyesületének tagja és Radványi Orsolya, a Szépművészeti Múzeum történész-művészettörténész munkatársa közös előadása következett, amely „Az Apponyi Kastély kincsei” címet viselte.

A rövid szünet után dr. gr. Sztáray-Kézdy Éva (Károli Gáspár Református Egyetem) „Nem csüggedés, nem reménytelenség az, ami minket eltölt – Arisztokrata sorsok Trianon tükrében” címmel adott elő.

Az utolsó előadást dr. Botos Máté (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) tartotta meg, „Az erdélyi arisztokrácia és Trianon” címmel.

A konferencia br. Riedel Loránd, a konferencia moderátorának zárszavával ért véget.

A konferenciáról készült további fényképek megtekinthetők az MTCSE honlapján.

Premontrei konferencia (2020. szeptember 10-12.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk Kedves Tagtársaink figyelmét a Premontrei Rend (Magyar Premonteri Cirkária) gödöllői konferenciájára:

900 éves a premontrei rend

A három napos konferencia 2020. szeptember 10-12 között (Csütörtök-Szombat), Gödöllői Premontrei Apátság és Iskolaközpont épületében lesz (cím: 2100. Gödöllő, Takács Menyhért út 1-2.).

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2020. szeptember 7-ig jelezze az alábbi weboldalon: https://premontreiek.hu/aktualis/konferencia

Program:

2020. szeptember 10. Csütörtök. (Helyszín: Premontrei Iskolaközpont, Aula)

14:30-15:00 Regisztráció
15:00-15:15 A Premontrei Kántorátus köszöntő előadása (m.v.: Farkas Domonkos)
15:15-15:30 A konferencia megnyitása, vendégek köszöntése. (Balogh Péter Piusz O. Praem. gödöllői apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)
15:30-15:45 Ullmann Péter Ágoston O. Praem. nyugalmazott kormányzó perjel 80. születésnapja alkalmából kiadott kötet bemutatása (Réger Ádám Géza, a Premontrei Iskolaközpont tanára)
15:45-16:45 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend a középkori Magyarországon (Dr. Szovák Kornél, PPKE TTI)
A premontreiek és a 18. századi magyarországi prédikáció-irodalom (Dr. Maczák Ibolya, PPKE, Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport)
A nagyváradi premontreiek helyzete Trianon után, 1920–1940 között (Fejes Rudolf Anzelm O. Praem., Váradhegyfoki Premontrei Prépostság)
16:45-17:15 Kávészünet
17:15-18:15 BEVEZETŐ ELŐADÁSOK:
A premontrei rend tagjainak „túlélési lehetőségei” a Kádár-rendszerben (Dr. Soós Viktor Attila, Nemzeti Emlékezet Bizottsága)
Ex Antiphonario Praemonstratensi: premontrei dallamokra komponált egyházzenei műveim (Dr. Barta Gergely, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem)
Premontreiek részvétele a hazai középfokú oktatásban az 1810-es évektől az államosításig (Dr. Medgyesy-S. Norbert, PPKE, Újkori Történeti Tanszék)
18:15-18:30 A Gödöllői Premontrei Gimnázium Nagy Sándor által festett, „A hadak útja” című triptichonjának megtekintése (vezeti: Simon Magdolna, Budapesti Történeti Múzeum, Fővárosi Képtár)
18:30-19:00 Vesperás a Premontrei Kántorátus vezetésével (m.v.: Farkas Domonkos)
19:00-20:00 Állófogadás

2020. szeptember 11. Péntek (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története a középkorban

09:30-10.00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A kanonoki élet reformja a 11-12. századi egyházfegyelmi források alapján (Dr. Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem., PPKE)
Megszűnt-e a magyarországi premontrei cirkária önállósága a 13. század
végén? Megjegyzések az ún. Catalogi recentiores forrásértékéről
(Dr. Körmendi Tamás , ELTE TTI)
A magyar cirkária cseh-morva függésének kérdéséről (Vajk Ádám, Győri Egyházmegyei Levéltár)
Szent Norbert vadonja – A premontreiek kolostori tája (Dr. Urbán Máté, Savaria Egyetemi Központ, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 Premontrei oklevelek néhány sajátossága (Dr. Érszegi Géza, ELTE TTI)
Félúton az apátságok és a koldulórendek között: a premontreiek anyagi viszonyai a középkori Magyarországon (Dr. F. Romhányi Beatrix, Károli Gáspár Református Egyetem, Történettudományi Intézet)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A somlóvásárhelyi premontrei apácák (Jakits Orsolya Johanna O.Praem., Premontrei Női Kanonokrend)
Jánoshida történetének forrásai a csornai levéltárban (Dr. Kóta Péter, Vas Megyei Levéltár)
Digitális bölcsészeti eszközök alkalmazása a premontrei rendtörténeti kutatásokban (Dr. Lea-Katharina Steller, Görres Gesellschaft)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A váradhegyfoki konvent középkori helyének topográfiai és régészeti kutatása (Lakatos-Balla Tünde és Lakatos-Balla Attila, Nagyváradi Római Katolikus Püspökségi Gyűjtemény)
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a premontrei rendben lánya, Boldog Gertrúd tevékenysége kapcsán, különös tekintettel a középkori Magyarországra (Nagy Györgyi, Iparművészeti Múzeum)

2020. szeptember 11. Péntek (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
Rendi építészeti hagyományok és a premontreiek Árpád-kori kolostorai (Dr. Szakács Béla Zsolt, PPKE, MTI)
A zsámbéki premontrei prépostság története a hitelesítő ásatás tükrében (Dr. Valter Ilona)
A zsámbéki premontrei templom 13. századi boltozatainak és kőtárának bemutatása (Fehér Krisztina, BME, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék)
Késő gótikus boltozat az egykori zsámbéki premontrei monostor épületében (Szőke Balázs, Nyíregyházi Egyetem, Vizuális Kultúra Intézet)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 ELŐADÁSOK:
A bárdudvarnoki premontrei prépostság területén végzett régészeti feltárás eddigi eredményei (Dr. M. Aradi Csilla, Baranya Megyei Kormányhivatal, Kulturális Örökségvédelmi Iroda; és Molnár István, Rippl-Rónai Múzeum)
A turóc-znióváraljai prépostság épülete és faragványai (Dr. Rostás Tibor, Pécsi Tudományegyetem, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
Művészettörténeti összefüggések az ócsai templom épülete és díszítőfaragványai körül (Dr. Raffay Endre, PTE, Művészettörténet és Művészetelmélet Tanszék)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 ELŐADÁSOK:
A premontreiek kelet-magyarországi monostorai. Váradhegyfok és Ábrány (Emődi Tamás, Restitutor Kutató-Tervező Műhely)
A csornai premontrei prépostság (apátság) újkori építéstörténete (Dr. Virág Zsolt, Miniszterelnökség, Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram)
16:00-16:30 Kávészünet
16:30-17:30 ELŐADÁSOK:
A jászói premontrei apátság (Jászóvár) a 17. század végén (Dr. Gyulai Éva, Miskolci Egyetem, TTI)
A türjei premontrei templom 2018-as művészettörténeti kutatása (Dr. Nagy Veronika, Gaylhoffer-Kovács Gábor és Horogszegi Tamás)

2020. szeptember 11. Péntek (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)
A Premontrei Rend építészete a középkori és kora újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A 19-20. SZÁZADBAN: A PPKE HALLGATÓINAK ÚJ KUTATÁSAI
A Diploma Restitutionale (1802) és következményei a premontrei közoktatásban (Oszvald Petra, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a premontrei rend részvételéhez az 1848-1849-es szabadságharcban (Matányi Marcell, PPKE, Történelem Tanszék)
Renitens(?) premontreiek a világháborúk korszakában (Vizi Mátyás Tamás, PPKE, Történelem Tanszék)
Adalékok a Szent Norbertről Nevezett Tanárképző és Hittudományi Intézet (Norbertinum) történetéhez (1894-1950) (Kuluncsics Réka, PPKE, Történelem Tanszék)
12:00-12:20 Kávészünet
12:20-13:50 PREMONTREIEK A MAGYAR TUDOMÁNY- ÉS MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN
A Szépművészeti Múzeumban őrzött „szombathelyi múmia és koporsó” ókori és modern kori története (Dr. Liptay Éva, Szépművészeti Múzeum)
A Jászóvári Premontrei Kanonokrend budafoki Szent István Gimnáziumának története a második világháború éveiben (Ogoljuk-Berzsenyi Anett, Budapest Főváros Levéltára)
13:50-14:30 Ebédszünet
14:30-16:00 MÉCS LÁSZLÓ EMLÉKEZETE
Mécs László és a Nyugatosok (Dr. Bárczi Zsófia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií)
Mécs László hagyatéka a Gödöllői Premontrei Apátság Levéltárában és a Mécs-versadatbázis (Kovács Ágnes, Gödöllői Premontrei Apátság Levéltára)
Mécs László elrejtett és megtalált versei Csornán és Sopronban (Dr. Turbuly Éva)

2020. szeptember 12. Szombat (1. helyszín: Premontrei Apátság – Premontrei Auditórium)
A Premontrei Rend magyarországi története az első világháborútól napjainkig

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A jászói prépostság a két világháború között (Mészáros Barnabás, PPKE, Hittudományi Doktori Iskola)
A premontreiek és a magyar cserkészmozgalom (Dr. Czeglédi Noémi, Gödöllői Városi Múzeum)
A budapesti apostoli nunciatúra iratanyagában található premontrei források (Dr. Tóth Krisztina, MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport)
Hajnal Imre Zsigmond és a premontreiek kiállása Pétery József mellett (Hornyák Máté János)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A csornai premontreiek túlélési stratégiái a kommunista diktatúrában (Baranyai Balázs, PTE, Interdiszciplináris Doktori Iskola)
A Csornai Premontrei Rend budapesti kápolnájának megalapítása 1950-ben (Dr. Szigeti Krisztina, PPKE, Jog- és Államtudományi Doktori Iskola)
Egy premontrei diák kálváriája a kommunizmusban – Tarján Károly életútja (Szabó Krisztián, PPKE)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (2. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Fényi Ottó Terem)
A Premontrei Rend képzőművészete a középkori és újkori Magyarországon

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 ELŐADÁSOK:
A történeti érdeklődés jelei a leleszi premontrei kolostor kápolnájának falképein (Dr. Jékely Zsombor, Iparművészeti Múzeum, Károli Gáspár Református Egyetem)
A zsámbéki premontrei templom középkori falfestményeiről egy 1895-ös restaurátori árajánlat alapján (Dr. Fehér Ildikó, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Művészettörténet Tanszék)
A premontreiek Árpád-kori építkezései kutatásának vázlata Jánoshida (Pons Johannis) kapcsán (D. Mezey Alice)
A türjei premontrei templom és prépostság régészeti kutatása (Orha Zoltán, Göcseji Múzeum)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 ELŐADÁSOK:
A türjei premontrei prépostság templomának falkép-restaurátori kutatása (1987-2002) (Lángi József)
A türjei premontrei templom Dorffmaister-freskói, és művészettörténeti jelentőségük (Dr. Kostyál László, Göcseji Múzeum)
Tárgyak vallomása. A csornai premontreiek tárgykultúrája az 1786-os feloszlatási jegyzőkönyv tükrében (Székely Zoltán, Rómer Flóris Múzeum)
A II. József-kori szerzetesrendi abolíció és a premontrei rend. Az előkészítés és végrehajtás forrásai (Dr. Velladics Márta, Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

2020. szeptember 12. Szombat (3. helyszín: Premontrei Iskolaközpont – Rajeczky Benjámin Terem)

09:30-10:00 Regisztráció
10:00-12:00 A PREMONTREI REND MAGYARORSZÁGI TÖRTÉNETE A KORA ÚJKORBAN:
A jánoshidai premontreiek pasztorációs tevékenysége a 18. század első felében (Dr. Mihalik Béla Vilmos, MTA BTK TTI)
A jánoshidai plébánia és a premontrei konvent újjászervezése a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár iratanyaga alapján (1686-1734) (Nagy Géza Balázs, Váci Püspöki és Káptalani Levéltár)
Fleck Sebő ismeretlen rendtörténeti munkája (Dr. Perger Gyula, Győri Egyházmegyei Kincstár)
A premontreiek szerepe Csorna polgárosodásában (Szalay Balázs)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:00-15:00 A PREMONTREI REND KÉPZŐMŰVÉSZETE A KÖZÉPKORI ÉS ÚJKORI MAGYARORSZÁGON:
A gödöllői művésztelep és a premontrei rend (Őriné Nagy Cecília, Gödöllői Múzeum)
Nagy Sándor gödöllői kazulája (Semsey Réka, Iparművészeti Múzeum)
A premontrei rend magyarországi intézményeiben lévő egyházi ötvösművek (Rákossy Anna)
Közösségi tér és vizuális nevelés: a Premontrei rend képzőművészeti beruházásainak szerepe a Szent István Egyetem Gödöllői Campusán létrejött páratlan műegyüttesben (Dr. habil. F. Orosz Sára, Szent István Egyetem)
15:00-15:30 Zárszó a Premontrei Auditóriumban (Balogh Péter Piusz O. Praem., gödöllői
apát, a Magyar Premontrei Cirkária vikáriusa)

Meghívó felügyelőbizottsági ülésre (2020. szeptember 5.)

A felügyelőbizottsági ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2020. szeptember 5-i felügyelőbizottsági ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt az MHGT Felügyelőbizottságának soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: 2000. Szentendre, Ady Endre út 100. (Hotel***Panzio100, kert.)
Időpontja: 2020. szeptember 5. szombat, délelőtt 10 óra 30 perc (10:30).
Az ülést vezeti: Tasnádi Zsolt (MHGT FB, elnök).

Az ülés napirendje:

 1. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2019. évi pénzügyi ügyvitelének felülvizsgálata.
 2. Az 2019. évi elnökségi ülések és közgyűlések ellenőrzése; a Társaság Alapszabályzat szerinti működésének ellenőrzése.
 3. A tagfelvételi ügymenet, tagrevízió áttekintése.

Az ülésen az MHGT bármely rendes tagja megjelenhet, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.
Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

[Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.]

Tisztelettel:

Tasnádi Zsolt
(MHGT FB, elnök)

(Kelt: Budapest, 2020. szeptember 2.)