Meghívó az MHGT 2022. II. félévi előadásaira

Kiemelt

A programfüzet PDF formátumban letölthető lesz ITT (ha elkészül)!

Szeretettel meghívjuk Tisztelt Tagtársainkat és az érdeklődőket

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
2022. II. félévi előadásaira.

A félév során esedékes négy felolvasóülés pontos helyét, idejét és témáját, alább közöljük.

Tisztelettel felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy ebben a félévben, a felolvasóüléseken túlmenően, két fontos eseményre is sor került, az MHGT szervezésében:

 1. A Castrum Doloris című funerológiai konferenciánk 2022. október 13-án, Csütörtökön lesz, a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.).
  A konferencia programja megtekinthető ITT!
 2. Az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját ünneplő emlékülésünket, melyen két kiváló középkor-kutató történész – Zsoldos Attila és Rácz György – ad elő, 2022. november 7-én, 15:00 órai kezdettel, az MNL Pest Megyei Levéltár épületében tartjuk (1097. Budapest, Vágóhíd u. 7.).
  Az emlékülés meghívója megtekinthető ITT!

FONTOS TUDNIVALÓK:

 • Ebben a félévben rendezvényeinket, felolvasóüléseinket, nem kizárólag a Nemzeti Múzeum épületében tartjuk, hanem más intézményekben/helyszíneken is! Tehát kérjük szépen a Kedves Érdeklődőket, hogy figyelmesen olvassák el, pontosan hol lesz az általuk megtekinteni kívánt előadás!
 • Tekintettel a koronavírus-helyzet változékonyságára, kérünk minden Kedves Érdeklődőt, hogy győződjön meg a Társaság honlapján (jelen, folyamatosan frissülő meghívó-oldal újbóli megnyitásával) arról, hogy az általa megtekinteni kívánt előadás valóban meg lesz-e tartva, és ha igen, milyen feltételek mellett látogatható!
 • Kérjük szépen előadásaink Résztvevőit, hogy a hatályos járványügyi intézkedéseket legyenek kedvesek mindenkor betartani!
 • Rendezvényeinken kép- és hangfelvétel készül.

Részletes program:

2022. szeptember 29. Csütörtök (17:00)

Történelem kicsit másként – Egy szerzetes, egy kápolna és a Rákosi-rendszer

Előadó: dr. Szigeti Krisztina (MHGT, Bp.)
Az ülést vezeti: Ogoljuk-Berzsenyi Anett (főtitkár)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

A csornai premontrei rendnek régi vágya volt, hogy lelkipásztori működésre alkalmas helye legyen Budapesten. A szándék megvalósulásának helye egy Pozsonyi úti szuterén helyiség volt 1950-ben. Joggal merülhet fel az a kérdés, hogy miért kiemelkedő történet egy pince-szuterén kifestése és felszentelése. Ezt az eseményt az emeli ki, ahogyan létrejött egy új kápolna akkor, amikor az állam az egyházi iskolákat, majd a fenntartó szerzetesrendeket hatalmi szóval, egyik napról a másikra megszüntette. A premontrei oktató rend életében nagy törést okozott az iskolák államosítása.

Az új hatalom számára a vallásosság, a keresztény hit gyakorlása ideológiai alapon volt összeegyeztethetetlen, a Magyarországon regnáló egyházak pedig csak riválisok lehettek. Egy teljesen új kápolna létrehozására kevés esély volt abban az időszakban, amikor az MDP nyíltan törekedett a bevett egyházak politikai és köz(össégi) életből való teljes kiszorítására.

A Margit-híd pesti hídfőjénél található Palatinus házak környéke 1945 után vallásilag vegyes területté vált, ezért Mindszenty hercegprímás itt lelkészséget kívánt szervezni. 1948. augusztusában a pesti lelkészségek szervezése lehetőséget adott arra, hogy több világi pap vállaljon pasztorális szolgálatot. Simonffy prépost kifejezett kéréssel fordult a hercegprímáshoz, hogy adományozzon egy lelkészséget a csornai premontrei rendnek is. A hercegprímás 1948. szeptember 1. napján kelt levelében (aznapi hatállyal) kinevezte dr. Szigeti Remig Lajost a Budapest-Szent István Városba káplánnak és megbízta a Szent Margit híd pesti hídfője körül alapítandó lelkészség szervező lelkészi teendőivel.

Az Érseki Főhatóság és a rend tagjai a Pozsonyi úti kápolna megnyitásához a legkézenfekvőbb, és a közigazgatási hatóságok (elöljáróságok) által nehezen megtagadható indokokat gyűjtöttek össze. Az állam részéről pedig egy meglévő kápolna működési területének megváltoztatása megcímkézhető volt a vallásszabadság biztosításával. Az önálló premontrei plébániához kapcsolódó rendház és egy templom emelése nagyszabású terv maradt, de a Szent Ágoston kápolnát felszentelték és a lelkészség 1950. április 2-án megnyílt.

Az előadásban Szigeti Lajos szerepét és munkáját ismertetjük.

2022. október 27. Csütörtök (17:00)

Ráskay Lea nemzetsége a XVI. században

Előadó: dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna (alelnök, MHGT)
Az ülést vezeti: Gyenes László (titkár)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

A Guth-Keled nemzetségből származó ráskai Ráskay család tagja, Ráskai Demeter, már a XIII. század elején országos méltóságot viselt, királynéi pohárnokmester, majd fia bán volt.

A leszármazottak közül többen is fontos pozíciókat töltöttek be a XIV–XV. században, míg a XVI. század második felére kissé „megaprósodott” a nemzetség. A család tagja volt a Nyulak szigetén élt, művelt és neves domonkos apáca, Ráskay Lea is. Ráskay I. Gáspár még II. Lajos király főkamarása, tárnokmestere és temesi ispánja volt, és nőrokonai útján rokonságban állt a gersei Pethőkkel, a Bebekekkel, a Pálóczyakkal.

Ám a Mohács után történt elitváltás a családot sem kerülte el. Az országos nagyméltóságok sorából kiestek, és nő- és férfi házastársaik ezután inkább csak a megyei középnemesség köréből kerültek ki; pl. a Horváth-Muranics, buthkai Viczmándy, nagymihályi Eödönffy, rozsályi Kún, sóvári Soós stb. családokból. A XVI. század végi státusukat Ráskay Katának, előbb Horváth-Muranics Ferenc, majd az akkor felemelkedő Barkóczy családból származó László özvegyének 1601. évi végrendelete alapján mutatja be az előadó.

2022. november 24. Csütörtök (17:00)

Egy 18. századi járvány tanulságai ma

Előadó: dr. Schramek László (igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára)
Az ülést vezeti: dr. Jánokiné dr. Újváry Zsuzsanna (alelnök)
Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)

Az emberiség, történelme minden korszakában találkozott, találkozik veszélyes vagy kevésbé ártalmas járványokkal. A középkorban és kora újkorban a pestis, lepra, tífusz és TBC, később a kolera, majd az influenza tizedelte meg a lakosság lélekszámát. Azt hittük, hogy az oltások tömeges elterjedése, a penicillin és egyéb modern gyógyszerek, örökre a múlt ködébe száműzték a megpróbáltatásoknak e csoportját.

A 2019-ben indult koronavírus-járvány biztonságérzetünket lerombolta, figyelmünket a régmúlt járványaira irányította. Az utolsó, 1739. évi magyarországi pestisjárvány számos tanulsággal szolgálhat nekünk is, a ma emberének. E járvány forrásaiba és Pest megyei történetébe enged betekintést dr. Schramek László előadása.

2022. december 8. Csütörtök (17:00)

A hadisírkutatás módszerei és eredményei

Előadó: dr. Tóth Zsolt [osztályvezető (igazgatóhelyettes); HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatóság, Kutató és Ügyfélszolgálati Osztály]
Az ülést vezeti: dr. Török Róbert (titkár)
Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (1036. Budapest, Korona tér 1.)

A hadisírkutatás, mint tudományos irányzat, mintegy negyven éves múltra tekint vissza. Céljai közé nem csak a hősi temetkezési helyek azonosítása tartozik, de a hadisírok feltárása, a sírban található emberi és tárgyi leletek vizsgálata, azok eredményeinek és az észlelt jelenségeknek az értelmezése, illetve a hadtörténeti következtetések levonása. A nemzetközi tapasztalatok alapján a hadisírkutatás akkor a legeredményesebb, ha több tudomány módszereire támaszkodik, így a történettudomány és a hadtudomány eljárásain túl, a régészetben, a biológiában és az igazságügyi tudományokban használt metódusokra.

Annak ellenére, hogy a hadisírkutatás meghonosítása még gyerekcipőben jár Magyarországon, számos hazai eredménnyel szolgálhat és ezek száma egyre gyarapodik.

Meghívó a PML 16. Levéltári Napjára (2022. december 1.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára szeretettel meghívja az MHGT Tagjait és a Kedves Érdeklődőket a Pest Megye Önkormányzatával közösen szervezett

16. Levéltári Napjára.

Helyszín: Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.; földszinti előadóterem).
Időpont: 2022. december 1. Csütörtök, 10:00 óra.

Program:

Köszöntők (10:00-10:20)

Köszöntőt mond Szabó István (Pest Megye Közgyűlésének elnöke) és dr. Czetz Balázs (a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese).

Előadások (10:20-13:00)

Levezető elnök: dr. Molnár László (Semmelweis Egyetem Központi Levéltára, igazgató).

10:20 Élet a pestis után. Pestisjárványok hatásai a csetneki evangélikus anyakönyvek tükrében.
Baros-Gyimóthy Eszter (MNL PML)

10:40 Pestisjárványok Pest megyében a 18. században.
Schramek László (MNL PML)

11:00 Egy ceglédi bába esete 1867-ben.
Borsos Hedvig (nyugalmazott muzeológus, Kossuth Múzeum, Cegléd)

11:20 Kérdések, vita.

Kávészünet

11:50 Járványügyi intézkedések a fővárosban a 19/20. sz. fordulóján.
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (BFL)

12:10 „A prostituált teste.” A századforduló és Budapest.
Völgyi Réka (BFL)

12:30 Nádas Sándor nagykőrösi orvos életpályájának egyes állomásai a levéltári iratok tükrében.
Pálfi Ádám (MNL PML)

12:50 Kérdések, vita.

Fogadás (13:00-tól)


Felhívjuk a Kedves Érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

(Az esemény meghívója megtalálható az MNL PML honlapján is.)

Meghívó az Aranybulla 800 emlékülésre (2022. november 7.)

Az emlékülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság szeretettel meghívja T. Tagjait és a Kedves Érdeklődőket

Aranybulla 800

című emlékülésére, melyet 2022. november 7-én, Hétfőn, 15:00 órai kezdettel tartunk, az MNL Pest Megyei Levéltár épületében (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.).

FIGYELEM! A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! (Leírását lásd lentebb!)

Program

15:00–15:05 Köszöntő.

15:05–15:45 Zsoldos Attila: Az Aranybulla és története.

15:45–16:25 Rácz György: Az Aranybulla példánytörténete.

16:25–16:45 Kérdések, hozzászólások.


Tudnivalók

 • Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az emlékülésen való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!
  Regisztrálni a következő linken található űrlap kitöltésével lehet:
  https://forms.gle/2Jm7HBserkEUTAHw6
  (A regisztráció azért szükséges, hogy a Levéltár, a várható létszámnak megfelelő számú férőhellyel rendelkező termet készíthessen elő a rendezvény céljára.)
 • Tekintettel a koronavírus-helyzet változékonyságára, kérünk minden Kedves Érdeklődőt, hogy győződjön meg a Társaság honlapján (jelen, folyamatosan frissülő meghívó-oldal újbóli megnyitásával) arról, hogy az emlékülés milyen feltételek mellett látogatható!
  Kérjük szépen a rendezvény Résztvevőit, hogy a hatályos járványügyi intézkedéseket legyenek kedvesek mindenkor betartani!
 • A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül.

Minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó elnökségi ülésre (2022. október 26.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2022. október 26-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2022. október 26. Szerda, délután 17 óra (17:00).

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A 2023. tárgyévi NEA pályázat előkészítése
  A Társaság 2023. évi NEA működési pályázaton való részvételének előkészítése. (A pályázat benyújtandó 2022. november 2-áig.)
 2. Tagsági ügyek
  Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről; egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 3. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2022. október 24.)

MHGT Falerisztikai Munkacsoport – programindító workshop (2022. október 24.)

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, hogy a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságon belül nemrégiben megalakult

Falerisztikai Munkacsoport programindító workshopot tart

2022. október 24-én (Hétfőn) 15:00 órai kezdettel, a Pest Megyei Levéltár épületében (1097. Budapest, Vágóhíd utca 7.).

A találkozó témája:

Az 1877-es Diákküldöttség története és annak kutatása

Előadó és moderátor: Péri Ákos.

Minden Kedves Érdeklődőt szeretettel várunk!

„Mi terem a családfán?” – a MACSE családtörténeti előadás-sorozata (2022. október 25. – 2023. február 14.)

Az előadás-sorozat meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink és az Érdeklődők figyelmét társszervezetünk, a Magyar Családtöténet-kutató Egyesület (MACSE), valamint a TIT József Attila Szabadegyetem

„Mi terem a családfán?”

című közös előadás-sorozatára, melynek nyitórendezvénye 2022. október 25-én, Kedden, 17:30-kor kezdődik, a Kossuth Klubban (1088. Budapest, Múzeum utca 7.).
(A nyolc részes programsorozat 2023. február 14-éig tart.)

A nyolc előadásra szóló bérlet (8000 Ft) és az egy alkalomra szóló napijegy (1200 Ft) megvásárolható az előadások kezdete előtt félórával (valamint más, előre egyeztetett időpontban). Ez ügyben érdeklődni lehet Szabó Attila úrnál, akinek elérhetőségei: 06-20 445-3761, szabo@kossuth-klub.hu (Lásd még: https://jasze.hu/jelentkezes/)

A rendezvénysorozat témaleírása:

Manapság egyre többen határozzák el, hogy felkutatják gyökereiket vagy szétszóródott hozzátartozóikat. Egyre népszerűbb a családfa- és a családtörténet-kutatás. Az elhatározást követően számtalan kérdés merülhet fel. Hogyan kezdjem? Szinte semmit sem tudok a családom eredetéről – hogyan lehet elindulni? Hol találom a számomra fontos adatokat, információkat? Hogyan rendszerezzem azokat? Milyen formában dolgozzam fel, tárjam a szűkebb vagy tágabb nyilvánosság elé?

Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni, eligazodást nyújtani, a kutatás kissé bonyolultnak látszó, de gyönyörűséges világában. A sorozat az előadók segítségével vezeti végig a hallgatóságot a családtörténet-kutatás fázisain.

Program:

2022. október 25. Kedd. (17:30)

Genealógia. Miből áll a családtörténet-kutatás? Kutatási irányzatok, a kutatás módszerei, és a társadalmi környezet.
Előadó: Lakatos Andor.

2022. november 8. Kedd. (17:30)

Első lépések, hogyan induljunk? Megakadt kutatás folytatása.
Előadó: Eötvös György.

2022. november 22. Kedd. (17:30)

Az anyakönyvekről általában, adattartalmuk, feltalálási helyük.
Előadó: Berkes József.

2022. december 6. Kedd. (17:30)

Külső források feltárása és felhasználása (történelmi, helytörténeti munkák, megyei- és országleírások, földhivatali nyilvántartások, népszámlálás, összeírások, katonaállítási listák, periratok, névváltoztatási iratok, temetői nyilvántartások, stb.). I. rész.
Előadó: Kónya Zsuzsanna.

2023. január 3. Kedd. (17:30)

Az anyakönyvi kutatás általános szabályai és módszerei. Anyakönyvek a világhálón.
Előadó: Szabó Dorottya.

2023. január 17. Kedd. (17:30)

Hol találhatók? (Internet, adatbázisok, múzeumok, könyvtárak, levéltárak, stb.) II. rész.
Előadó: Kalamár Katalin.

2023. január 31. Kedd. (17:30)

Az összegyűjtött adatok, dokumentumok, fényképek rögzítése, rendszerezése. A családfa-programok rövid ismertetése.
Előadók: Sallainé Szuda Zsuzsanna, Kónya Zsuzsanna.

2023. február 14. Kedd. (17:30)

Családfák készítése, családtörténet megírása.
Előadók: Ari Ilona, Szalai Katalin.

További információk:

megtalálhatók a MACSE honlapján (https://macse.hu/society/felhivasok.php)
és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/csaladfakutatasMACSE),
valamint a TIT József Attila Szabadegyetem honlapján (https://jasze.hu/mi-terem-a-csaladfan/).

Meghívó a Castrum Doloris funerológiai konferenciára (2022. október 13.)

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság szeretettel meghívja T. Tagjait és a Kedves Érdeklődőket

CASTRUM DOLORIS
magyarországi funerológiai kutatások
társadalomtörténeti kitekintéssel

című konferenciájára.

Helyszín: Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem. (1088. Budapest, Múzeum körút 14–16.)

Időpont: 2022. október 13. Csütörtök, 09:00–15:40.

FIGYELEM! A részvétel regisztrációhoz kötött! (Leírását lásd lentebb!)

A konferencia programja:

09:00–09:20 Megnyitó
Beszédet mond dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese és dr. Pandula Attila, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke.


09:20–10:35 I. SZEKCIÓ: A funerológiáról általában

Szekcióvezető: Debreczeni-Droppán Béla (Magyar Nemzeti Múzeum)

09:20–09:40 A NÖRI megváltozott szerepe korunkban
Móczár Gábor Attila (Nemzeti Örökség Intézete)

09:40–10:00 „Látod-é a Halált a falra felírva, Mely rettenetül kaszáját hordozza?” – Megjegyzések a Haláltánc és a Halál diadala témákhoz egy selmecbányai késő középkori sírkő kapcsán
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)

10:00–10:20 Egy halál relikviái – A vezekényi csatához fűződő emléktárgyak nyomán
Marosi Eszter (Iparművészeti Múzeum)

10:20–10:35 Vita

10:35–10:50 Szünet


10:50–12:05 II. SZEKCIÓ: Hadisírok és hadisír-kutatás

Szekcióvezető: Hunyady László (Magyar Családtörténet-kutató Egyesület)

10:50–11:10 A hadisírkutatás segédtudományai, módszerei
Tóth Zsolt (a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadisírgondozó és Hőskultusz Igazgatósága Kutató- és Ügyfélszolgálati Osztályának vezetője)

11:10–11:30 Az Első Világháború századik évfordulóján a Nemzeti Sírkertben emelt központi emlékmű
Zsigmond Attila (Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság)

11:30–11:50 Első világháborús katonasírok Veszprémben
Rainer Pál (Laczkó Dezső Múzeum)

11:50–12:05 Vita


12:05–13:10 Ebédszünet


13:10–14:25 III. SZEKCIÓ: Nemesi és polgári temetkezés I.

Szekcióvezető: Dr. Gyulai Éva (Miskolci Egyetem)

13:10–13:30 Thurzó (III.) Szaniszló mortuáriuma a lőcsei idősebb Szent Jakab Templomban (1625.)
Dr. Pandula Attila (MHGT, elnök)

13:30–13:50 Csernoch János temetési szertartása
Dr. Beke Margit (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága)

13:50–14:10 „Hol sírjaink domborulnak” – a Magyar Országos Levéltár főigazgatóinak nyughelyei
Reisz T. Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára)

14:10–14:25 Vita

14:25–14:40 Szünet


14:40–15:40 IV. SZEKCIÓ: Nemesi és polgári temetkezés II.

Szekcióvezető: Ari Ilona (a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület elnöke)

14:40–15:00 A pozsonyi Szent Miklós temető síremlékei
Németh Szilvia (Pozsonyi Egyetemi Könyvtár)

15:00–15:20 A szőlősgyöröki Jankovich-sírkápolna
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT főtitkár, Budapest Főváros Levéltára)

15:20–15:35 Vita

15:40 A konferencia zárása


Tudnivalók

 • Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konferencia látogatása ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött!
  Regisztrálni a következő linken található űrlap kitöltésével lehet: https://forms.gle/sJEDh6YVUqjTEqNk9
 • A regisztráció minden leendő résztvevő számára kötelező, így a rendezvény szervezői, előadói számára is!
 • A konferencia helyszíne a Nemzeti Múzeum Bródy Sándor utca felőli bejáratán közelíthető meg! (Tehát az oldalsó, földszinti bejáraton.)
 • Tekintettel a koronavírus-helyzet változékonyságára, kérünk minden Kedves Érdeklődőt, hogy győződjön meg a Társaság honlapján (jelen, folyamatosan frissülő meghívó-oldal újbóli megnyitásával) arról, hogy a konferencia milyen feltételek mellett látogatható!
  Kérjük szépen a rendezvény Résztvevőit, hogy a hatályos járványügyi intézkedéseket legyenek kedvesek mindenkor betartani!
 • A konferencián kép- és hangfelvétel készül.
 • Rendezvényünk házigazdája a Magyar Nemzeti Múzeum.

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető:

Meghívó az MTCSE 2022. II. félévi előadásaira

A félévi program PDF formátumban letölthető ITT!

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2022. második félévi előadásaira:

2022. szeptember 14. Szerda. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Magyar reneszánsz nádori, fejedelmi, és hercegi várkastélyok itthon és határon túl”

2022. október 3. Hétfő. (18:00)

Dr. Rácz András: „Az orosz-ukrán háború háttere, jelenlegi állása és következményei, biztonságpolitikai szempontból”

2022. október 17. Hétfő. (18:00)

Borvendég Zsuzsanna: „A Kádár-rendszer titkosszolgálatának működése az 1970-es, ’80-as években”

2022. november 14. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Későreneszánsz és korabarokk várkastélyok és kastélyok, barokk konyhákkal”

Az MTCSE előadásai várhatóan a Márai Sándor Művelődési Házban (1013. Budapest, Krisztina tér 1.), 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre.

Felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, hogy jelen program csupán tervezet, mely a későbbiekben módosulhat (a helyszín, időpontok, előadások tekintetében egyaránt).
Amint az esetleges programváltozásokról hírt kapunk, azokat jelen oldalunkon, piros színnel fogjuk feltüntetni.

A rendezvények listája az MTCSE honlapján is megtalálható.

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Természetesen lehetőség van utólag kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek az MTCSE minden esetben eleget tesz.

A rendezvényeken az MTCSE tagjai részére a részvétel ingyenes. Az MHGT tagjai a MTCSE előadásait ugyancsak ingyenesen látogathatják.
Nem egyesületi (MTCSE/MHGT) tagok esetében a részvétel az adott eseményhez küldött regisztrációs linken történő regisztrációhoz kötött, 1000 Ft támogatási díj befizetése ellenében.

Szigliget és a környező települések címerei

A Geometodika, a Magyar Földrajzi Társaság szakmódszertani folyóirata, 2022. évi 2. számában közölte Szászi József úr (az MHGT rendes tagja) írását, mely Szigligetnek és környékének földtani viszonyait mutatja be.
[A teljes folyóiratszám PDF formátumban letölthető ITT!]

A cikk utóbb a folyóirat weboldalán (a Kitekintő rovatban) is megjelent, immár egy háromrészes sorozat (első) részeként. A cikksorozat második részében Szászi József Szigliget földrajzi neveivel foglalkozott.

A harmadik közlemény címe:

Miről mesélnek Szigliget és a környező települések címerei?

A Szerző (hivatását tekintve földrajz és biológia szakos középiskolai tanár, a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban) 30 éve foglalkozik településcímerek tervezésével. Elsőként szülőfaluja, Szigliget számára alkotott címert 1992-ben, majd a következő években „a Tapolcai-medence tanúhegyeinek lábánál fekvő többi település” részére is. Jelen írásában a szigligeti és környékbeli települések címereit mutatja be, ezáltal megvilágítva a címeralkotási folyamatot is.
[Baloldali képünk Szigliget címere, Szászi József munkája.]

A tanulságos írást – a Szerző indítványára – ezúton ajánljuk T. Tagtársaink és a témai iránt érdeklődő Kedves Olvasóink figyelmébe!

Egyúttal jelezzük, hogy örömmel vennénk Kedves Tagtársainktól hasonló javaslatokat, hogy történeti segédtudományi hírekkel, (tudományos vagy ismeretterjesztő) cikkek megosztásával színesíthessük Társaságunk weboldalát!

[Szászi József tagtársunk némileg hasonló tárgykörben tartott előadást 2017-ben, Fejér megye települési címereiről. Ennek videófelvétele megtekinthető a Videotorium oldalon.]

Kisapáti, Hegymagas és Raposka címere (Szászi József munkája)

A Lendület Családtörténeti Kutatócsoport projektzáró rendezvénye (2022. június 28.)

A rendezvény meghívója megtekinthető a Kutatócsoport honlapján!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét együttműködő partnerünk, az MTA-Lendület Családtörténeti Kutatócsoport soron következő

projektzáró rendezvényére

mely az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának épületében (1097. Budapest, Tóth Kálmán utca 4.), az 5. emeleti tanácsteremben lesz, 2022. június 28-án (Kedden), délután 15:00 órai kezdettel.

Program

 • Megnyitó
  Felszólal Molnár Antal, a TTI igazgatója és Erdélyi Gabriella (TTI), a kutatócsoport vezetője.
 • Rendhagyó könyvbemutató a kutatócsoport kiadványaiból.
 • A „Sorsfordító” című interaktív virtuális családtörténeti kiállítást bemutatja a két kurátor, Orgona Angelika (Magyar Nemzeti Múzeum) és Simon Katalin (Budapest Főváros Levéltára).
  [Az online kiállítás megtekinthető ITT!]
 • A családtörténeti adatbázist bemutatja Szilágyi Adrienn (TTI) és Őri Péter (KSH Népességtudományi Kutatóintézet).
 • Zárszó.