Az MHGT funerológiai konferenciáját elhalasztjuk

Kiemelt

Sajnálattal tudatjuk T. Tagtársainkkal és az Érdeklődőkkel, hogy (2021. november 17-ére tervezett)

funerológiai konferenciánkat, a COVID járvány alakulása miatt, kénytelenek vagyunk 2022. évre halasztani!

Szívből reméljük, hogy jövő tavasszal a konferenciát, változatlan programmal, meg tudjuk tartani!

Az elnökség a folyó félévben még hátralévő két felolvasóülést (november 25., december 16.), valamint a tisztújító közgyűlést (december 2.), megtartandónak ítéli; feltéve, hogy nem születik ezzel ellentétes hatósági intézkedés.

Tisztelt Tagtársaink megértését előre is megköszönve, jó egészséget kívánva, üdvözlettel:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)

(Kelt: Budapest, 2021. november 12.)

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a konferencia programja a következő lett volna:

09:00–09:30 Regisztráció

09:30–09:50 Megnyitó
Beszédet mond Móczár Gábor (Nemzeti Örökség Intézete)


09:50–11:05 I. SZEKCIÓ: A funerológiáról általában

Szekcióvezető: Dr. Körmendi Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem)

09:50–10:10 „Látod-é az Halált a falra felírva, Mely rettenetül kaszáját hordozza?” – Megjegyzések a Haláltánc és a Halál diadala témákhoz egy selmecbányai késő középkori sírkő kapcsán
Nagy Györgyi (Iparművészeti Múzeum)

10:10–10:30 Ahonnan a nemzet nagy halottait temették – Nemzeti ravatalozó helyek a XIX–XX. században
Debreczeni-Droppán Béla (MHGT főtitkár, Magyar Nemzeti Múzeum)

10:30–10:50 Funerológiai források és azok gyakorlati felhasználása a kereskedelemtörténeti kutatásban
Dr. Török Róbert (MHGT titkár, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum)

10:50–11:05 Vita

11:05–11:20 Szünet


11:20–12:15 II. SZEKCIÓ: A Nagy Háború halottai

Szekcióvezető: Dr. Töll László (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

11:20–11:40 Az Első Világháború századik évfordulóján a Nemzeti Sírkertben emelt központi emlékmű
Zsigmond Attila (Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság)

11:40–12:00 Első világháborús katonasírok Veszprémben
Rainer Pál (Laczkó Dezső Múzeum)

12:00–12:15 Vita


12:15–13:15 Ebédszünet


13:15–15:55 III. SZEKCIÓ: Nemesi és polgári temetkezés

Szekcióvezető: Dr. Gyulai Éva (Miskolci Egyetem)

13:15–13:35 Thurzó (III.) Szaniszló mortuáriuma a lőcsei idősebb Szent Jakab Templomban (1625.)
Dr. Pandula Attila (MHGT elnök, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

13:35–13:55 A Pálffy család malaczkai temetkezései
Gyenes László (MHGT)

13:55–14:15 Nemesi mauzóleum-építészet Somogy vármegyében a 19. század második felében
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT titkár, Budapest Főváros Levéltára)

14:15–14:30 Vita

14:30–14:40 Szünet

14:40–15:00 Kassai polgárok temetkezési szokásai a XVI–XVII. században
Dr. Jánokiné Dr. Újváry Zsuzsanna (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

15:00–15:20 „Hol sírjaink domborulnak” – a Magyar Országos Levéltár főigazgatóinak nyughelyei
Reisz T. Csaba (Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár)

15:20–15:40 Csernoch János, a nagy esztergomi érsek halálának körülményei és temetési szertartása 1927-ben
Dr. Beke Margit (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága)

15:40–15:55 Vita

16:00 A konferencia zárása

Meghívó közgyűlésre (2021. december 2.)

Kiemelt

A közgyűlés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A választási ügymenet leírása PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. december 2-i rendkívüli, tisztújító közgyűlésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő, rendkívüli, általános tisztújító közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Díszterem (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.)
Időpontja: 2021. december 2. Csütörtök, délután 16 óra 30 perc (16:30).

Amennyiben a fenti időpontban a Közgyűlés határozatképtelen, azt ismételten összehívom 2021. december hó 2. napján (Csütörtök), délután 17 óra 00 perc (17:00) időpontra, azonos helyszínnel, változatlan napirendi pontokkal.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, azzal, hogy legalább tíz szavazóképes tagnak jelen kell lennie!

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló.
  Az elnök beszámolója az elnökség legutóbbi Közgyűlés óta hozott határozatairól, és az egyesület munkájáról.
 3. Pénztárnoki beszámoló.
  A pénztárnok beszámolója 2021. évi tagrevíziókról, valamint a Társaság anyagi helyzetéről.
 4. A jelölőbizottság beszámolója.
  A jelölőbizottság írásbeli jelentésének előterjesztése az egyes tisztségekre jelölt személyekről.
 5. Szavazatszámláló bizottság megválasztása.
  Háromtagú szavazatszámláló bizottság megválasztása, akik a tisztújító szavazás teljes lebonyolításáért felelnek.
 6. Tisztújítás.
  Általános tisztújítás; a Társaság új tisztségviselőinek megválasztása (külön mandátum-vizsgálattal). A választás eredményének megállapítása, határozati tudomásul vétele.
 7. Egyéb (aktuális) ügyek;
  a beérkező javaslatok szerint.

A Közgyűlésen az MHGT bármely rendes tagja döntési (szavazati) joggal vehet részt. A részvételi jogosultság megállapítására az ülés előtt mandátum-vizsgálatot tartunk.

A szavazólapok kiosztásakor, a szavazatszámláló bizottság újabb mandátum-vizsgálatot tart. Ez alkalommal a szavazók személyazonosságának megállapítása hivatalos igazoló okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély) felmutatásával történik. Az igazoló okmány adatait, vagy típusát, a szavazatszámláló bizottság NEM jegyezheti fel. A személyazonosságot, a felmutatott okmány alapján, a szavazatszámláló bizottság tagjai egybehangzólag, szóban konstatálják. A személyazonosság megállapítása után, a szavazó a névlistán aláírásával igazolja, hogy a szavazólapot felvette. Ebből adódóan, kérjük Tisztelt Tagtársainkat, hogy a fent jelzett személyazonossági okmányaik közül valamelyiket hozzák magukkal!

Abban az esetben, hogyha az előre kitűzött időpontban, a járványhelyzet miatt hozott hatósági intézkedések (vagy egyéb vis maior) folytán, nem lehet a közgyűlést személyes jelenléttel megtartani, azt elhalasztjuk. Ez esetben, a törvényi rendelkezésekkel összhangban, a jelenlegi elnökség, ügyvivőként továbbra is betöltheti feladatát. Az elhalasztott közgyűlés, a fenti hatósági intézkedések (vagy vis maior) megszűnését követően, egy hónapon belül megtartandó, a jelen meghívóban közölt napirenddel.

Az Alapszabály 6. §. 6.2 (8) bekezdése értelmében, az MHGT elnöksége 2021. augusztus 31-i ülésén rendelkezett a jelölőbizottság felállításáról. A jelölőbizottság a jelölési időszakban, azaz 2021. október 2-a és 2021. december 1-én déli 12:00 óra között, gyűjti a beérkező jelöléseket. A jelöléseket írásban, e-mailben kell a jelölőbizottság tagjainak eljuttatni.

A jelölőbizottság tagjainak nevét és e-mail címét, továbbá a jelölhető (rendes) tagok névsorát, jelen meghívónak a Társaság honlapjára felkerülő változata – adatvédelmi okból – nem tartalmazza!

Akinek kérdése van a jelölőbizottság tagjainak elérhetőségét, vagy a jelölési folyamat bármely részletét illetően, az forduljon a Társaság pénztárnokához, akinek e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com

A jelölési folyamat lezárultát követően, várhatóan 2021. december 1-én, e-mailben el fogjuk küldeni Tagtársainknak a szavazólap mintáját is.

Tájékoztatjuk Tisztelt Tagtársainkat, hogy tagsági (szavazati) jogaikat szükség esetén meghatalmazott útján is gyakorolhatják. [Ld.: Alapszabály, 6. §. 6.1 (15) pont.] Ehhez írásbeli meghatalmazás kiállítása szükséges.

Kérjük szépen Tisztelt Tagtársainkat, hogy a közgyűlésen legyenek kedvesek a következő óvintézkedéseket követni:

 • Lehetőség szerint viseljenek arcmaszkot!
 • Lehetőség szerint saját (kék színű) golyóstollukat használják!
 • A teremben egymástól másfél métert meghaladó távolságra foglaljanak helyet! (A közvetlen kontaktus kerülendő!)

Kérjük a járvány szempontjából fokozottan veszélyeztetett T. Tagtársainkat, hogy az ülés helyszínének megközelítésekor kellő óvatossággal járjanak el!

Jelen meghívót a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (9) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében, kizárólag elektronikus formában küldöm meg.

Szeretettel várjuk Tagtársainkat!

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. szeptember 28.)

Meghívó az MHGT 2021. II. félévi előadásaira

Kiemelt

A programfüzet PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel meghívjuk Tisztelt Tagtársainkat és az érdeklődőket

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. II. félévi előadásaira,

melyeket a Magyar Nemzeti Múzeumban tartunk (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.). A szeptember 30-i és november 25-i előadás a Díszteremben, az október 28-i és december 16-i pedig a Lapidáriumban lesz.

FIGYELEM! Helyszín-változás: a november 25-i előadás várhatóan a Széchényi-teremben lesz!

Részletes program:

2021. szeptember 30. Csütörtök (17:00)

Egy elfelejtett reformkori színésznő nyomában: Halasy Józsefné, sz. Gärber Erzsébet, Horthy Miklós rejtélyes nagyanyja

Előadó: dr. Cseh Géza (ny. főlevéltáros, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok)
Az ülést vezeti: dr. Pandula Attila (elnök)
Helyszín: MNM, Díszterem

Horthy Miklós szárnysegédi szolgálatának végén, 1913. november 24-én elnyerte a császári-királyi kamarási címet. A gyors karriert ígérő udvari méltóságra már az 1880-as évek végétől pályázott, ám családfájának hiányosságai ebben akadályozták, ugyanis anyai nagyanyja nemesi származásáról semmilyen hiteles igazolást nem tudott beszerezni. Ferenc József Horthyt végül mégis kamarásává nevezte ki, mivel udvari szolgálatával rendkívül elégedett volt. A családfa hiányosságaira később a nácik felfigyeltek és a kormányzó keresztény származását is megkérdőjelezték.

Előadónknak, Cseh Géza ny. főlevéltárosnak a digitalizált bécsi katolikus anyakönyvek és színházi lapok, továbbá a magyarországi és az osztrák levéltárak iratainak felhasználásával nemrég sikerült a családi titok igazi okát, Horthy Miklós nagyanyjának alacsony sorból való származását és színésznői múltját feltárni. Az előadás a kutatási eredményeket kívánja ismertetni, amelyeket a Turul folyóirat 2019/4. számában publikált.

2021. október 28. Csütörtök (17:00)

A hadigondozási irat mint családtörténeti forrás. Egy kihasználatlan forrástípus bemutatása az MNL Veszprém Megyei Levéltárában őrzött hadigondozási iratok alapján

Előadó: Karika Tímea (levéltáros, MNL Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém)
Az ülést vezeti: dr. Török Róbert (titkár)
Helyszín: MNM, Lapidárium

A hadirokkant, hadiözvegy, hadiárva megjelölések – ha úgy vesszük – a háború tényéhez szorosan kötődő, azzal egyidős fogalmak, a hadviselő állam róluk való szervezett gondoskodása azonban Magyarországon csak a 20. században valósult meg. Az I. világháború során elszenvedett óriási emberveszteség, a rengeteg betegen, megrokkanva hazatért katona teljes vagy részleges munkaképtelensége családok tömegének megélhetését fenyegette – ez követelte ki a hadigondozás működőképes gépezetének megszervezését. A hadigondozási eljárás kérelemre indult meg, amelyhez csatolni kellett bizonyos, az igényjogosultságot alátámasztó okiratokat: anyakönyvi kivonatokat, keresztleveleket, községi bizonyítványokat, katonai iratokat, egészségügyi dokumentumokat, tanúvallomási jegyzőkönyveket, de ezek mellett esetenként tábori levelezőlapok, fényképek is kerültek a döntésre jogosultakhoz. Ez az irategyüttes bőséges, de ez idáig kihasználatlan forrása a családtörténeti kutatásoknak. Segítségével – szerencsés esetben – a levéltárakban fellelhető szokásos adatokon kívül megismerhetjük a háborús események áldozatává vált felmenőink személyleírását, háborús szolgálatának történetét, egészségi állapotát, családi és vagoni viszonyait, esetleg megérinthetjük ujjlenyomatát is.

Az előadó röviden bemutatja a magyarországi hadigondozási eljárás menetét és a hadigondozottak körét a két világháború tekintetében. Részletesebben lesz szó a hadigondozási eljárás során használt és keletkezett iratok fajtáiról, adattartalmáról, levéltári lelőhelyükről, valamint forrásként való felhasználásuk lehetőségeiről és feldolgozásukról.

2021. november 25. Csütörtök (17:00)

Egy Fejér megyei evangélikus család évszázadai

Előadó: Szemerei János (evangélikus püspök, Győr)
Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla (főtitkár)
Helyszín: MNM, Díszterem

FIGYELEM! Helyszín-változás: az előadás várhatóan a Széchényi-teremben lesz!

Ahogy a legtöbb családkutató, ő is gyanútlanul keveredett bele. Egy, szülőfaluját, Lajoskomáromot bemutató könyv tette kíváncsivá. Először csak azt szerette volna megtudni, hogy az ismerős nevű falualapítók közül kitől származik. A kutatás közben persze új és új kérdések vetődtek fel, amire sikerült könnyen választ találni, de volt olyan is, amire nem. Azt viszont megtapasztalta, hogy örömöt adott, amikor sikerült kideríteni egy rejtélyt vagy megérteni egy összefüggést. A legizgalmasabb tapasztalat az volt, hogy egyfajta időutazássá vált az egész. Az ősöknek nemcsak a neve vagy a foglalkozása rajzolódott ki a homályos múltból, hanem olyasmiket láthatott meg ezáltal, amit korábban soha. Mint amikor egy modern szondával ismeretlen, korábban soha nem látott helyekre pillanthat be az ember. Az érzelmi kötödés miatt, mintha az ősei szemeivel nézhetne körül a múltban…

Meglepetések is érthetik a múltban búvárkodót. Őt például teljesen váratlanul érte, mert semmit nem tudott arról, hogy az egyik felmenője pl. ugyanabban a kis faluban Gyúrón, ahol 32 éve a lelkészi szolgálatát kezdte, 180 évvel előtte az övéhez hasonló hivatásban állt kántortanítóként, és abban a temetőben pihen, ahol korábban elég sokszor temetett. Még nagyobb meglepetés volt számára az, hogy a győri püspöki hivatal márványtábláján olvasható püspökök névsorában egy 400 évvel ezelőtt élt hivatali elődjéről az derült ki, hogy 12. generációs ősapja…

2021. december 16. Csütörtök (17:00)

Miért éppen Esterházy?

Előadó: Marosi Eszter (művészettörténész, Iparművészeti Múzeum Adattára, Budapest)
Az ülést vezeti: Oguljuk-Berzsenyi Anett (titkár)
Helyszín: MNM, Lapidárium

Utazás az Iparművészeti Múzeum három miniatűr portréja körül. Az agnoszkálás folyamata és nehézségei. Az Esterházy név felmerülése mennyire indokolt? Okok, és észrevételek. Praktikusság a készítés mögött. Technikai különlegességekről beszélhetünk-e?

Az Iparművészeti Múzeum miniatűrgyűjteményének rövid bemutatása, kialakulás, jellemzők.

Miért volt fontos a miniatűr? Korok, és időszakok hatása a kérdéses darabokra. Egyes darabok, azonosítható szereplők felvonultatása vázlatként. Az arisztokrácia világának megjelenése a miniatűröknél, nemcsak az IMM darabjai által.

Meghívó elnökségi ülésre (2021. október 19.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. október 19-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. október 19. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A tisztújítási folyamat állása
  Az ülésen az elnökség áttekinti a tisztújítási folyamat állását (lehetőség szerint a Jelölőbizottság tagjainak bevonásával).
 2. A 2022. tárgyévi NEA pályázat előkészítése
  A Társaság 2022. évi NEA működési pályázaton való részvételének előkészítése. (A pályázat benyújtandó 2021. november 3-áig.)
 3. A 2021. tárgyévi NEA pályázat megvalósítása
  A folyó évre megnyert pályázati összeg felhasználásának (konkrét beszerzéseknek) a megvitatása.
 4. Székhely
  Elnök úr tájékoztatja az elnökséget az ELTE BTK épületében létesítendő új székhellyel kapcsolatos tárgyalási folyamat állásáról. Az elnökség megteszi a szükséges intézkedéseket az új székhelyre vonatkozó szerződés mielőbbi megkötése érdekében.
 5. Funerológiai konferencia
  A 2021. november 17-én tartandó funerológiai konferencia szervezése.
 6. Együttműködés a Magyar Családtörténet-kutató Egyesülettel
  Az elnökség megfontolja egy, a MACSE-vel kötendő, írásbeli együttműködési megállapodás szempontjait, és az idevágó teendőket.
 7. Együttműködés a Szlovák Genealógiai és Heraldikai Társasággal
  Az SGHS részéről érkezett együttműködési szándék-jelzésre adandó válasz, ill. – adott esetben – a lehetséges együttműködési területek meghatározása.
 8. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. október 14.)

Meghívó a Benyovszky Móric Emlékkonferenciára (2021. szeptember 20.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Szeretettel felhívjuk Tagtársaink figyelmét a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchényi Könyvtár és a Benyovszky Társaság által tartandó

Benyovszky Móric Emlékkonferenciára.

Az eseményre a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében (1088. Budapest, Múzeum körút 14-16.), 2021. szeptember 20-án, 09:00 órai kezdettel kerül sor.

FIGYELEM! A konferencián való részvételhez regisztrációs szükséges! Regisztrálni a jovokommunikacio@gmail.com e-mail címen lehet.

(A rendezvényen audiovizuális felvételek készülnek.)

A konferencia programja:

09:00-10:00 Köszöntők

Köszöntőt mond: Potápi Árpád (az Emlékév fővédnöke), L. Simon László (főigazgató, Magyar Nemzeti Múzeum), Szabó Csaba (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár), Rózsa Dávid (főigazgató, Országos Széchényi Könyvtár), G. Németh György (elnök, Benyovszky Társaság), Shih-Chung Liu (nagykövet, Tajpej Képviseleti Iroda), Jerzy Snopek (nagykövet, Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége).

A rendezvény nyitányaként a Magyar Nemzeti Bank bemutatja az ez alkalomra kiadott „Benyovszky Emlékév” emlékérmét.

10:00-11:30 Első szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Bolserecktől Párizsig. Újabb Benyovszky-iratok az orosz levéltárakból.
Avar Anton (főlevéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya; MHGT, r. tag)

Benyovszky Móricra vonatkozó francia levéltári források a Francia Nemzeti Levéltár Tengeren Túli Levéltárában
Garadnai Zoltán (főlevéltáros, MNL, Közművelődési és Közönségkapcsolati osztály)

Benyovszky Móricra vonatkozó iratok az Egyesült Államok Nemzeti Levéltára gyűjteményeiben
Vass Csaba Géza (levéltáros, MNL OL, Magánlevéltárak és gyűjtemények főosztálya)

Benyovszky Móricra vonatkozó dokumentumok az Osztrák Állami Levéltárban
Oross András (levéltári delegátus, Bécsi Levéltári Kirendeltség)

11:20-11:30 Kérdések és válaszok

11:30-11:45 Kávészünet

11:45-13:00 Második szekció (előadások)

Szekcióelnök: Arany Krisztina (főosztályvezető, Magyar Nemzeti Levéltár)

Benyovszky Móric címereslevele. Benyovszky Móric, a katona.
Csáky Imre (honvéd alezredes, címertörténész, az MTA köztestületi tagja)

Benyovszky Móric nyomában – peres iratok tükrében
Szirtes Zsófia (főosztályvezető-helyettes, MNL OL, 1945 előtti Kormányszervek főosztálya)

Benyovszky a nemzeti könyvtár különgyűjteményeiben
Oláh Krisztina (főosztályvezető, OSZK, Kutatási és Különgyűjteményi főosztály)

12:50-13:00 Kérdések és válaszok

13:00 Zárszó

(A konferencia programja megtalálható az MNL honlapján is.)

Meghívó az MTCSE 2021. II. félévi előadásaira

Társszervezetünk, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, szeretettel meghívja az MHGT tagjait 2021. második félévi előadásaira:

2021. szeptember 13. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a kora Árpád-kori hercegi és királyi lakótornyokban”

2021. október 18. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a magyar királyi lakótornyokban az angol és francia példák tükrében 1200 és 1400 között”

2021. október 29. Péntek. (18:00)

Brainel Mehandi úri szabó, stílustanácsadó, a Bespoke Magazin főszerkesztője előadása a klasszikus öltözködésről, eleganciáról
Az előadás helyszíne: Három Szerb Kávéház

2021. november 6. Szombat.

MTCSE bál a Stefánia Palotában (zárt körű)

2021. november 15. Hétfő. (18:00)

Bugár-Mészáros Károly: „Élet a családi és királyi lakótornyokban, 1400 és 1500 között”

2021. november második fele

Egyesületi kirándulás Mezőhegyesre

2021. december

Előszilveszteri összejövetel (szervezés alatt)

Az MTCSE előadásai a Szent István Bazilika közösségi termében, 18:00 órai kezdettel kerülnek megrendezésre. A pontos cím: 1051. Budapest, Szent István tér 1. (bejárat a Bajcsy-Zsilinszky út felől, a Bazilika hátsó ajtaján).

A rendezvények listája az MTCSE honlapján is megtalálható.

Felhívjuk a kedves résztvevők figyelmét arra, hogy a rendezvényeken esetenként videó- és fényképfelvételek készülnek, amelyek az MTCSE különböző csatornáin megjelenítésre kerülhetnek. A rendezvényeken való részvétel ezen körülmény automatikus tudomásul vételét feltételezi. Kérjük ezért, hogy akinek ezzel kapcsolatban kifogása van, fényképezéskor igyekezzen kikerülni a kamera látóteréből. Természetesen lehetőség van utólag kérni a képből történő kitakarást, amely kérésnek az MTCSE minden esetben eleget tesz.

Meghívó a Szlovák Falerisztikai Társaság konferenciájára (2021. október 23.)

A konferencia meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

A Szlovák Falerisztikai Társaság (SFS) tisztelettel meghívja az MHGT Tagjait és az érdeklődőket a Trencsénben, 2021. október 23-án tartandó

7. Nemzetközi Falerisztikai Konferenciára,

melynek helyszíne: Trencsén vára. A rendezvény – mely a múlt évben elmaradt, ill. virtuális formában megtartott, azonos tárgyú konferencia pótlásaként is felfogható – a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság közreműködésével jön létre. Az előadók sorában is több MHGT tag szerepel, úgymint dr. Pandula Attila (elnök), Ogoljuk-Berzsenyi Anett (titkár), Demeter Márton és Péri Ákos (r. tagok).

A konferenciával kapcsolatos információk az SFS honlapján is elérhetők.

A konferencia programja:

12:10-12:30 Az SFS kitüntetéseinek ünnepélyes átadója (Ceremonial award of SFS Honorary and Jubilee Badges)

12:30-12:45 Köszöntő: 10 éves a Szlovák Falerisztikai Társaság (Anniversary – 10 years of SFS)
dr. Pavol Marciš (SFS, Pozsony)

12:50-13:10 I. Napóleon császár falerisztikai öröksége (Order Estate of the Emperor Napoleon I.)
prof. dr. Pandula Attila (MHGT, ELTE, Budapest)

13:15-13:35 Kerékpáros falerisztika és jelvénytan (Cycling Phaleristics and Signistics)
prof. dr. Vlastimil Kozoň (SFS, Bécs)

13:35-13:40 Szünet

14:40-15:00 A Habsburg-monarchia női rendjei (Orders of Ladies of the i. a. r. Monarchy)
Hermann Dikowitsch (ÖGO, SFS, St. Pölten)

15:05-15:25 A Munka Hőse Érdemrend (1945) [Order for Heroism at Work (1945)]
dr. Jerguš Sivoš (SFS, Pozsony)

15:30-15:45 Orvosok kitüntetései és díjai a dualizmus korában (1867-1918) [Decorations and Awards of Physicians in the Time of Dualism (1867-1918)]
Ogoljuk-Berzsenyi Anett (MHGT, SFS, Budapest)

15:50-16:05 A Kossuth-díj (1948) [Kossuth prize (1948)]
Demeter Márton (MHGT, Budapest)

16:10-16:25 A szlovák tűzoltók szolgálati kitüntetései [Official decorations of the slovak fire brigade (1922-1951)]
Vladimír Považan (SFS, Privigye)

16:30-16:45 A Perzsa Nap és Oroszlán Rend (The Imperial Order of the Sun and Lion)
Péri Ákos (MHGT, Budapest)

16:50-17:00 A konferencia zárása

18:00-tól Díszvacsora

Minden egyes előadást követően öt perc áll rendelkezésre az elhangzottakkal kapcsolatos eszmecserére.

IV. Levéltári Piknik (2021. szeptember 24-25.)

A rendezvény meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Tisztelettel felhívjuk T. Tagtársaink figyelmét, a

IV. Levéltári Piknik

című rendezvényre, mely Budapest Főváros Levéltárának telephelyén (1139. Budapest, Teve u. 3-5.) lesz, 2021. szeptember 24-25-én (Péntek-Szombat). (A program megtekinthető alább, ill. a BFL honlapján is.)

Az eseményen a gyermekeket, családokat, diákokat, és a történelem iránt érdeklődőket egyaránt szeretettel várják!

A programok ingyenesen látogathatók.
(Kivéve a borkóstolót, ami regisztráció- és térítésköteles.)

A rendezvényt az aktuális járványügyi szabályozások betartásával rendezik meg; az esetleges változásokról az archivportal.hu-n és az MLE Facebook oldalán lehet tájékozódni.
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül!

Az első nap programja (2021. szeptember 24. Péntek):

BFL udvar

14:00-18:00 Levéltári kavalkád
16:00-17:00 Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete (Tóth Enikő kurátor előadása)
18:00-19:00 Juhász Anikó zenés műsora gitáron és ukulelén
19:30-21:00 Sonny and his Wild Cows feat (Horváth Misi)

Gárdonyi Albert terem

15:00-15:15 Erkel Ferenc vegyeskar
15:15-16:00 Ünnepélyes megnyitó
18:00-19:00 Borkóstoló – Katona Zsófia – Katona Borház/budafoki pincészetek (a részvétel regisztrációhoz kötött és térítésköteles)

A második nap programja (2021. szeptember 25. Szombat):

BFL udvar

10:00-18:00 Levéltári kavalkád
10:00-17:30 Falkonetta Kompánia – 17. századi katonai tábor)
10:00-15:00 Arcfestés gyerekeknek
10:00-13:00 UtaZoo MiniZoo (állatsimogatás)
10:30-11:30 Csetverikov Iván zenés gyermekműsora
11:30-12:30 Vitéz László Ángliában c. bábelőadás (Barna Zsombor)
12:30-13:00 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató
14:00-16:00 Papírmerítés, pecsétkészítés, oklevélírás
14:30-15:00 Falkonetta Kompánia – Reneszánsz tánctanítás
15:00-16:00 Búgócsiga Zenede gyerekkoncert
17:00-17:30 Falkonetta Kompánia – fegyverbemutató
18:00-19:00 Stoned – 100% Rolling Stones
19:30-21:00 Török Ádám és Barátai

BFL aula

13:00-18:00 Backstage – levéltári séták óránként
13:00-14:00 Tárlatvezetés: Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete
14:00-15:00 Tárlatvezetés: Törley pezsgőgyártás története kamarakiállítás (Simon Katalin kurátor)
14:00-18:00 Szállj be az Időgépbe! Családfakutató gyorstalpaló, „Hozd el és mutasd meg emlékeidet!”
16:00-17:00 Tárlatvezetés: Következetesség formában és szellemben – Czigler Győző építőművészete
17:00-18:00 Tárlatvezetés: Törley pezsgőgyártás története kamarakiállítás

Gárdonyi Albert terem

15:00-16:00 Budafoki pezsgők, előadás (Lőrik Tamás borlovag)
16:30-17:30 Borkóstoló – Katona Zsófia – Katona Borház/budafoki pincészetek (a részvétel regisztrációhoz kötött és térítésköteles)

MHGT rendezvények újraindulása

Tisztelt Tagtársaink!

A koronavírus járvány tartósabb visszaszorulásában reménykedve, az Elnökség 2021. augusztus 31-i ülésén született határozatok alapján,

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság a soron következő (2021. II.) félévi rendezvényeit (felolvasóülések, testületi ülések) – lehetőség szerint – megtartja.

A félév programjairól Tisztelt Tagtársainkat e-mailben, valamint jelen weboldal útján, tájékoztatni fogjuk.

Az elnökség egyelőre a következő programokat tervezi megtartani (melyeknek részletes kidolgozása, megszervezése folyamatban van):

 1. Tisztújító Közgyűlés:
  feltétlenül személyes jelenlét mellett tartandó, céldátuma: 2021. december 2. Csütörtök.
 2. Funerológiai konferencia:
  egynapos konferencia, céldátuma: 2021. november 18. vagy 19. (Csütörtök/Péntek).
  FIGYELEM! A konferencia végleges dátuma 2021. november 17. (Szerda) lett volna; de sajnos a rendezvényt (a COVID járványhelyzet alakulása miatt) kénytelenek vagyunk a 2022. évre halasztani!
 3. Havi felolvasóülések:
  a félév során négy előadás hangzik el, melyeknek várható dátuma:
  • 2021. szeptember 30. Csütörtök.
  • 2021. október 28. Csütörtök.
  • 2021. november 25. Csütörtök.
  • 2021. december 16. Csütörtök.

Összes rendezvényünket, a szokott módon (személyes jelenlét mellett), a Magyar Nemzeti Múzeum épületében tartjuk (1088. Bp., Múzeum krt. 14-16.). A konkrét időpontokról, és (épületen belüli) helyszínekről, további értesítést küldünk.

A programok megtarthatósága, valamint a rajtuk való részvétellel kapcsolatos, esetleges óvintézkedések, a mindenkori járványhelyzettől és hatósági rendelkezésektől függenek!

Tisztelt Tagtársaink megértését előre is megköszönve, és jó egészséget kívánva,
a személyes viszontlátásban reménykedve, üdvözlettel:

az MHGT elnöksége nevében
Benke Tamás (pénztárnok)

(Kelt: Budapest, 2021. szeptember 7.)

Meghívó elnökségi ülésre (2021. augusztus 31.)

Az elnökségi ülés meghívója PDF formátumban letölthető ITT!

Meghívó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 2021. augusztus 31-i elnökségi ülésére

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége nevében, tisztelettel meghívom Önt a Társaság következő elnökségi ülésére.

Az ülés helyszíne: a koronavírus-járványra való tekintettel az ülés a virtuális térben, a Jitsi nevű (Internet-böngészőből azonnal használható) kommunikációs program segítségével kerül megrendezésre.
Időpontja: 2021. augusztus 31. Kedd, délután 17 óra (17:00)

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Megemlékezés Szirmay Gáborról
  Megemlékezés elhunyt Alelnökünkről; a Társaság részéről ez irányban megtett és további szükséges kegyeleti intézkedések áttekintése.
 2. Megemlékezés a közelmúltban elhunyt külföldi szakemberekről
  Előterjeszti Elnök úr.
 3. Tisztújítás megszervezése
  A folyó év végén esedékes tisztújító közgyűlés előkészítéséhez szükséges lépések áttekintése. Jelölőbizottság felállítása.
 4. Tagsági ügyek
  A pénztárnok jelentése a 2021. évi tagrevízió(k) eredményéről. Döntés az elmúlt időszakban érkezett felvételi kérelmekről. Egyéb, tagsági jogviszonyt érintő események tudomásul vétele.
 5. Félévi előadások helyzete
  Egyeztetés a 2021. II. félévi MHGT felolvasóülések megtarthatóságáról.
 6. Funerológiai konferencia
  A 2021. őszére tervezett funerológiai konferencia lehetséges előadóinak, programjának áttekintése. Döntés a konferencia megtartásáról vagy elhalasztásáról.
 7. Székhely
  A Társaság lehetséges székhelyeivel kapcsolatban tárgyalásra delegált elnökségi tagok beszámolója az egyeztetések állásáról.
 8. MHGT–MTCSE közös rendezvény
  Eszmecsere a Magyar Történelmi Családok Egyesületével tervezett közös rendezvény megtartásának lehetőségéről.
 9. Egyéb ügyek
  Egyéb, megvitatásra javasolt ügyek.

A virtuális térben folyó üléshez az MHGT bármely rendes tagja csatlakozhat, és figyelemmel kísérheti annak lefolyását.

Kérjük szépen azon T. Tagtársainkat, akik az ülésen ilyen formában részt kívánnak venni, hogy ebbéli szándékukat legkésőbb az ülést megelőző napig, elektronikus levélben jelezzék, a penztarnok.mhgt@gmail.com címen!

Szeretettel várjuk érdeklődő Tagtársainkat!

Jelen meghívást a hatályos Alapszabály 6. §. 6.2 (13) pontja és a 24./2017.(X.9.) sz. közgyűlési határozat értelmében küldöm.

Tisztelettel:

Dr. Pandula Attila
(az MHGT elnöke)

(Kelt: Budapest, 2021. augusztus 24.)